Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Система и процедури.

 

Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на АМТИИ..

Оценяване на учебния процес в АМТИИ.

Карти за оценяване на образователната дейност.

Инструкция за организиране и документиране на заседанията на колективните органи за управление в АМТИИ.

Правила за анкетните проучвания провеждани от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив.

Единни стандарти за изготвяне на учебни планове на ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”.

Единен стандарт за изготвяне на учебни програми.

Процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив.

Процедура за разглеждане на документи по признаване на придобито висше образование и периоди на обучение в чуждестранни висши училища, с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.