Правилници и разпоредби в АМТИИ - Пловдив

Правилник за устройството и дейността на АМТИИ - Пловдив.

Правилник за атестиране на академичния състав на АМТИИ - Пловдив.

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в АМТИИ.

Правила за условията и реда за разпределение, разходване, наблюдение, оценка и отчитане на средствата от държавния бюджет за присъщата на АМТИИ – Пловдив научна или художественотворческа дейност.

Процедура за оценка на непреподавателския персонал в АМТИИ - Пловдив.

Методика за определяне на приноса на основните звена в АМТИИ-Пловдив за осъществяване на обучението по всяко професионално направление за целите на разпределението на получените приходи от такси за обучение и на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението.

Правилник за дейността на курсовите съветници (Тютори).