Решения на академични структури в АМТИИ - Пловдив

 

РЪКОВОДСТВО

Доклади за цялостната дейност на ръководството (2014 - 2018).

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Решения на общото събрание (2014 - 2019).

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Решения на АС 2014-2019     Решения на АС 09.05.2019     Решения на АС 07.05.2019     Решения на АС 25.09.2019     Решения на АС 30.10.2019

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА"

Общо събрание

Отчети:     2018 г.     2017 г.     2016 г.

Протоколи:     №3/19.02.2018     №2/18.02.2017     №1/25.02.2016

Факултетен съвет

Заседания на ФС (февруари 2016 - февруари 2019).

Протоколи от ФС (февруари 2016 - май 2019).

Катедрен съвет

Отчет за дейността на катедра „Музикална педагогика и дирижиране“ ( януари 2018 - януари 2019).

Отчет за художественотворческата и научна дейност на Катедра „Пиано и акордеон“ за календарната 2018 годинал

Отчетен доклад за дейността на катедра „Оркестрови инструменти и класическо пеене“ за периода януари 2018 - януари 2019.

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ХОРЕОГРАФИЯ"

Годишен отчет за 2018 г.

Решения на Факултетен съвет. Протоколи от №1/12.02.2016 до №32/14.12.2018.

Решения на Факултетен съвет. Протоколи от №33/19.02.2019 до №36/05.07.2019.

Доклад за извършения одит при факултет „Музикален фолклор и хореография”.

ФАКУЛТЕТ "ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА"

Годишен отчет:     2017     2016.

Отчет за дейността на факултета за мандат декември 2016 - март 2019.

Решения на Факултетен съвет (23.10.2018-16.04.2019).