Решения на академични структури в АМТИИ - Пловдив

 

РЪКОВОДСТВО

Доклади за цялостната дейност на ръководството (2014 - 2018).

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Решения на общото събрание (2014 - 2019).

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Решения на АС 2014-2019     Решения на АС 09.05.2019     Решения на АС 07.05.2019     Решения на АС 25.09.2019     Решения на АС 30.10.2019

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА"

Общо събрание

Отчети:     2018 г.     2017 г.     2016 г.

Протоколи:     №3/19.02.2018     №2/18.02.2017     №1/25.02.2016

Факултетен съвет

Заседания на ФС (февруари 2016 - февруари 2019).

Протоколи от ФС (февруари 2016 - май 2019).

Катедрен съвет

Отчет за дейността на катедра „Музикална педагогика и дирижиране“ ( януари 2018 - януари 2019).

Отчет за художественотворческата и научна дейност на Катедра „Пиано и акордеон“ за календарната 2018 годинал

Отчетен доклад за дейността на катедра „Оркестрови инструменти и класическо пеене“ за периода януари 2018 - януари 2019.

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ХОРЕОГРАФИЯ"

Годишен отчет:     2019 г.     2018 г.     2017 г.     2016 г.

Решения на Общото събрание на факултета за периода 22.01.2016 до 19.02.2019.

Решения на Факултетен съвет за периода 02.02.2016 до 13.01.2020.

Доклад за извършения одит при факултет „Музикален фолклор и хореография”.

ФАКУЛТЕТ "ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА"

Годишен отчет:     2017     2016.

Отчет за дейността на факултета за мандат декември 2016 - март 2019.

Решения на Факултетен съвет (23.10.2018-16.04.2019).