Докторанти - предстоящи процедури

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ДУШАНКА ИВАНОВА

Научен ръководител: проф. Лиляна Драгулева

Тема на дисертационен труд:
"Ролята на руската школа при създаването на балета в Aмерика през XX век. Сравнителен анализ между американската и руската балетни школи."