Докторанти - предстоящи процедури

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ВЕЛИСЛАВА СТОЯНОВА

Научен ръководител: проф. д-р Ромео Смилков

Тема на дисертационен труд: "Клавирни аспекти в камерната музика на Николай Стойков"