Такси за обучение на докторанти в АМТИИ - Пловдив

 

І. За докторанти държавна поръчка за всички специалности:

1.3. Педагогика на обучението по ...
редовно обучение - 1150 лв.

8.2. Изобразително изкуство
редовно обучение - 2000 лв.

8.3. Музикално и танцово изкуство
редовно обучение - 2000 лв.

ІІ. За докторанти чуждестранни граждани по чл.95, ал.7 от ЗВО (годишни такси в евро):

1.3. Педагогика на обучението по ...
редовно обучение - 5000 евро
задочно обучение - 3500 евро
на самостоятелна подготовка - 3500 евро

8.2. Изобразително изкуство
редовно обучение - 5000 евро
задочно обучение - 3500 евро
на самостоятелна подготовка - 3500 евро

8.3. Музикално и танцово изкуство
редовно обучение - 5000 евро
задочно обучение - 3500 евро
на самостоятелна подготовка - 3500 евро

Такси за самостоятелна форма на обучение:

  1. Български граждани, граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, приети за обучение в образователна и научна степен “доктор” на самостоятелна подготовка заплащат годишна такса в размер на 3000 лева плюс действителните разходи за обучение, публикации, режийни и заплащането на жури за защита на дисертационния труд.
  2. Докторанти назначени на основен трудов договор в АМТИИ заплащат действителните разходи по разработката и защитата на дисертационния труд.

За допълнителна информация и подаване на документи:
АМТИИ - Пловдив
ул "Тодор Самодумов" №2, ет.3, Стая 34
тел.: 032 601 477
от 10:00 - 12:00 и от 14:00 - 16:00 ч.

Забележка:
Таксите се заплащат по банков път. Моля напишете трите си имена, специалността и пояснение: ”Такса за обучение”.

Разплащателна сметка на АМТИИ- Пловдив