ПЕТИ
НАЦИОНАЛЕН
АКАДЕМИЧЕН
КОНКУРС
Й. С. БАХ
И
НЕГОВОТО
СЪВРЕМИЕ

 

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН КОНКУРС
за изпълнение на творби от Й. С. Бах и композитори от епохата на Барока

1 декември 2018 г. - АМТИИ - Пловдви


 
ОБЩИ УСЛОВИЯ
 

 

  1. Конкурсът ще се проведе на 01 декември (събота) 2018 в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив;
  2. В конкурса могат да участват студенти, докторанти и специали- занти от всички висши училища в България, както и ученици от 5-12 клас на музикалните и всички други училища в страната и възпитаници на школите по изкуствата;
  3. Редът за участие се определя служебно чрез жребий, изтеглен на 27.11.2018 г., вторник от организаторите на конкурса;
  4. Всеки кандидат, изпратил в срок необходимите документи (виж по-долу), получава на посочен от него e-mail адрес потвържде- ние за допускане до конкурса, информация относно графика за участие и часа на акустичната репетиция, която е с времетраене 15 минути;
  5. Прослушванията са публични. Соловите произведения се изпълняват наизуст;
  6. Награждаването на отличените участници се извършва на заключителен концерт, който се записва на аудио и видео носители за архива на АМТИИ;
  7. Всички участници получават диплом за участие;
  8. Разходите за пътни, дневни и хотел са за сметка на кандидатите, като домакините оказват съдействие за резервация на хотел.

 

 
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
 

 

1. Заявление за участие (по образец).    изтегли

2. Автобиография.

3. Уверение от висшето или основното/средното училище, в което кандидатите се обучават през учебната 2018/2019 г.

4. Документ (ксерокопие) за преведена такса за участие в размер на 30 лв. по сметка:
АМТИИ-Пловдив
IBAN: BG32UNCR75273154632600
BIC: UNCRBGSF
УникредитБулбанк, клон Пловдив
За Пети Национален Академичен конкурс ”Й.С.Бах и неговото съвремие”.

Таксата може да се плати и непосредствено преди конкурса в касата на Академията.

Крайният срок за получаване на документите е 26 ноември (понеделник) 2018 г. на пощенски адрес:
4000 Пловдив
ул. “Тодор Самодумов” №2
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
За Четвърти Национален Академичен конкурс “Й. С. Бах и неговото съвремие”
или на e-mail: bach_pianocompetition@abv.bg

Лице за контакти: ас. Катя Василева
GSM: 0897 041 617
e-mail адрес: kati.vasileva@gmail.com

При отказ от участие от страна на кандидата, документи и внесени такси не се връщат.

 

 
КОНКУРСНА ПРОГРАМА
 

Конкурсът се провежда в един тур в следните четири категории:

- Пиано (групи "А", "Б" и "В");
- Орган и клавесин;
- Акордеон;
- Камерни състави (инструментални и вокално-инструментални) с участието на клавишни инструменти.

ПИАНО
(Група "А" - ученици от 5-7 класове на музикалните и други основни училища и школите по изкуствата)

1. Творба от Й. С. Бах (по избор).
2. Творба по избор от Й. С. Бах или негов съвременник

Времетраене на конкурсната програма - до 10 минути.

(Група "Б" - ученици от всички средни училища)

1. Й.С. Бах - Две части от сюита (партита) или Прелюд и фуга от ДТП (I или II том).
2. Друга творба(и) от Й. С. Бах или негов съвременник

Времетраене на конкурсната програма - до 15 минути

(Група "В" - студенти, докторанти, специализанти)

1. Й. С. Бах - Прелюд и фуга от ДТП (I или II том).
2. Друга творба(и) от Й. С. Бах или негов съвременник
(могат да бъдат изпълнени транскрипции, както и части от сюити и партити).

Конкурсната програма в тази категория може да включва и само едно крупно оригинално произведение от
Й. С. Бах.

Времетраене на конкурсната програма - до 25 минути

ОРГАН и КЛАВЕСИН

1. Оригинална творба от Й. С. Бах.
2. Друга творба(и) от Й. С. Бах или негов съвременник (допуска се и изпълнение на транскрипции).

Времетраене на конкурсната програма - до 20 минути.

 

АКОРДЕОН

1. Творба от Й. С. Бах
2. Друга творба(и) от Й. С. Бах или негов съвременник (допуска се и изпълнение на транскрипции).

Времетраене на конкурсната програма - до 15 минути.

 

КАМЕРНИ СЪСТАВИ (инструментални и вокално-инструментални) С УЧАСТИЕТО НА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

1. Две или повече части от циклична творба на Й. С. Бах.
2. Друга творба(и) от Й. С. Бах или негов съвременник (допуска се и изпълнение на транскрипции).

Времетраене на конкурсната програма - до 15 минути

В рамките на конкурса ще се проведе и традиционният ежегоден Академичен преглед за изпълнение на творби от Й. С. Бах, в който участват студенти от класовете по пиано – задължителен инструмент от АМТИИ.

Конкурсната програма включва:
   1. Пиеса от Й.С. Бах
   2. Творба от Й. С. Бах или негов съвременник

   Времетраене на конкурсната програма – до 10 минути

 
ЖУРИ
 

 

Участниците във всяка една от групите ще бъдат оценявани от отделни журита, съставени от изявени български и чужди инструменталисти и педагози.
Членовете на журитата имат право да не присъждат всички обявени награди, както и да ги разделят (включително като парични стойности) между участниците.
Техните решения са окончателни и не подлежат на обсъждане.

 

 
НАГРАДЕН ФОНД
 

 

Във всяка от четирите конкурсни категории са предвидени следните награди:

"ПИАНО"
група "А"
I награда - 100 лв. и почетен диплом
II награда - 80 лв. и почетен диплом
III награда - 60 лв. и почетен диплом
Три поощрителни предметни награди.

група "Б"
I награда - 220 лв. и почетен диплом
II награда - 190 лв. и почетен диплом
III награда - 160 лв. и почетен диплом

група "В"
I награда - 270 лв. и почетен диплом
II награда - 200 лв. и почетен диплом
III награда - 180 лв. и почетен диплом

"ОРГАН и КЛАВЕСИН"
I награда - 120 лв. и почетен диплом
II награда - 100 лв. и почетен диплом
III награда - 80 лв. и почетен диплом

"КАМЕРНИ СЪСТАВИ (инструментални и вокално-инструментални) С УЧАСТИЕТО НА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ
I награда - 320 лв. и почетен диплом
II награда - 240 лв. и почетен диплом
III награда - 200 лв. и почетен диплом

АКАДЕМИЧЕН ПРЕГЛЕД - група 'Пиано' (задължителен инструмент)
I награда - 100 лв. и почетен диплом
II награда - 80 лв. и почетен диплом
III награда - 60 лв. и почетен диплом

Освен гореспоменатите, по преценка и предложение на журито в категория "Пиано", ще бъдат връчени и
следните две награди:

- Специална награда на името на проф. Люба Енчева;
- Специална награда на името на проф. Мара Петкова.