ТЕОРИЯ НА КЛАВИРНОТО ИЗКУСТВО

От учебната 2016/2017 г.  катедра „Пиано и акордеон“ към факултет „Музикална педагогика“ в АМТИИ – Пловдив разкрива нова магистърска програма „Теория на клавирното изкуство“.

Тя е с продължителност 2 семестъра и включва лекционни курсове, които до момента не са преподавани в сходните професионални направления на висшите училища у нас.

 Учебният план на новата специалност осигурява:

Завършилите новата специалност получават професионална квалификация „магистър по пиано“ /профил – теория на клавирното изкуство/. Интегрираният характер на курса им дава възможност да се реализират като преподаватели по пиано във всички степени на образователната система, както и да продължат изследователската си дейност в ОКС „доктор“ с необходимата теоретична подготовка. Екипът, осъществяващ обучението по програмата, е със солиден изпълнителски и педагогически опит в български и чуждестранни учебни заведения.

 Условията към кандидатите са следните:

Дипломирането се осъществява със защита на Дипломна работа и изнасяне на открит урок по пиано.

Кандидатите, за които това е първа магистратура,  могат да участват в класирането по държавна поръчка.