Кандидатстване в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

 

Общи положения

За обучение в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив могат да кандидатстват:

 • български граждани и граждани на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) - по съответна конкурсна програма;
 • чуждестранни граждани от държави, които не са членове на ЕС и ЕИП - по документи и с проверовъчен изпит.

Не се допускат да кандидатстват за обучение в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив:

 • лица със заболявания, които не позволяват нормална подготовка и упражняване на професията по съответната специалност.

В АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив може да се кандидатства за повече от една специалност.

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив организира целогодишни подготвителни курсове, а два пъти в годината - през пролетната ваканция и 20 дни преди началото на конкурсните изпити - и консултации за кандидат-студенти по утвърден график.

Забележка: Условията за приемане на студенти в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив се основават на чл. 21 и 68 от Закона за висшето образование в Република България.

Документи за кандидатстване

ИЗИСКВАНИЯ ЗА “БАКАЛАВЪР” и “МАГИСТЪР” (след завършено средно образование)

 1. В установените за всяка специалност срокове, кандидат-студентите за образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” (след придобито средно образование) подават лично или чрез друго лице следните документи:
  1. Молба до ректора (по образец);
  2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие, като след проверка оригиналът се връща) при съблюдаване на следните условия:
   • а) българските граждани и гражданите на ЕС и ЕИП, завършили средно образование в небългарски училища в чужбина, представят диплома легализирана от РИО (Регионален инспекторат по образованието) - по местоживеене.
   • б) при подаването на документите за кандидатстване завършилите в годината на кандидатстването средно образование в български училища могат да представят вместо диплома (оригинал) документ за завършено средно образование при условие, че оригиналната диплома бъде представена в рамките на допълнително обявен срок.
  3. Декларация за придобита степен “бакалавър” или “магистър” на държавна издръжка;
  4. Състезателни картони, в които при попълването им кандидатът задължително подрежда специалностите и формите на обучение (редовно, задочно) по реда, по който желае да бъде приет, като след подаване на документите не могат да се правят никакви изменения;
  5. Картончета за картотеката;
  6. Лична карта или паспорт (които след проверка се връщат);
  7. Декларация (по образец), че не страда от заболявания, при които не е възможно обучението по съответната специалност.
 2. Кандидат-студентската молба се приема, само ако е попълнена точно и четливо и ако към нея са приложени всички необходими документи.
 3. Не се приемат кандидат-студентски документи, изпратени по пощата.
 4. Кандидат-студентите внасят определената държавна такса за участие в конкурсните изпити.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА “МАГИСТЪР” (след “бакалавър”)

 1. В определените за съответните специалности срокове кандидат-студентите за образователно-квалификационната степен “магистър” (след придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър”) подават лично или чрез друго лице следните документи:
  1. Молба до ректора (по образец);
  2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” и приложението към нея. При подаването на документите за кандидатстване завършилите в годината на кандидатстването висше образование в български училища могат да представят уверение за завършено образование вместо диплома (копие);
  3. Декларация за придобита степен “магистър” на държавна издръжка;
  4. Декларация (по образец), че не страда от заболявания, при които не е възможно обучението по съответната специалност.
 2. Кандидат-студентите за платено обучение трябва да имат успех от дипломата не по-нисък от Добър 4.00 (чл. 21 ал.4 от ЗВО)
 3. Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за редовно и задочно обучение, ако са попълнени в съответствие с изискванията.
 4. Не се приемат кандидат-студентски документи, изпратени по пощата.
 5. Кандидат-студентите внасят определената държавна такса за участие в конкурсните изпити.
 6. Кандидат-студенти, вече завършили магистърска степен по друга/други специалности държавна поръчка в българско ВУ, нямат право да кандидатстват в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив за места по държавна поръчка.

Забележка Студентите, приети на държавна поръчка в специалности с обучение повече от два семестъра, заплащат държавно определена такса само за първите два, а за останалите семестри преминават на платено обучение.