ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ 2020

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

В "Пролетни научни четения 2020" могат да участват:

Докладите представяни от студенти и докторанти ще се допускат до участие след мнение на научен ръководител.

Един автор може да участва с не повече от два доклада.

Заявка за участие:

Задължително се изисква попълнена заявка за участие, която може да бъде изтеглена от тук и се подава в Академичната книжарница, Централна сграда на АМТИИ. При подаване на заявката трябва да се приложи мнение и копие на платежния документ, ако е приложимо.

Такса за участие:

Таксата може да бъде платена в касата на АМТИИ или по банков път по сметка:
BG32UNCR75273154632600, BIC: UNCRBGSF.

Технически изисквания към докладите:

Докладите за конференцията и документите, подавани по електронен път, се изпращат на e-mail: proletni@artacademyplovdiv.com

Текстовете на докладите трябва да са подготвени на MS Word във формат А4.
Максималният обем е 8 страници, включително библиография, нотни примери, схеми и др.
Полетата на всяка страница да са:
Left – 25 mm; Right – 25 mm; Top – 25 mm; Bottom – 25 mm.
Междуредовото разстояние - 1.5.

ЗАГЛАВИЕ:
Font- Times New Roman;
Size – 14 pt.

ОСНОВЕН ТЕКСТ:
Font - Times New Roman;
Size – 12 pt.

Всеки доклад трябва да е придружен от кратка анотация (резюме) в обем до 10 реда на български и английски език и ключови думи на български и английски език.

Текстът да бъде оформен по следния начин:

ИМЕНАТА НА АВТОРА се печатат през един празен ред под заглавието в разгърнат вид – пълно собствено, инициал на бащиното, пълно фамилно име и името на висшето учебно заведение, което представлява.

Всички вмъкнати изображения (снимки, илюстрации, нотни примери и т.н.) се предоставят и отделно в подходящ за издаване електронен формат – png, jpg, pdf или друг. Ако не са вмъкнати предварително, в текста ясно да са указани местоположенията на изображенията. Изображенията да са съобразени с черно-бял печат.

Използваната литература (вкл. цитираната), посочена в края на доклада, се изписва съгласно стандарта за библиографско описание, като се описва по азбучен ред: фамилията на автора, следвано от личното /без съкращения/, заглавие на книга/статия, име на сборника/ изданието, ако материалът е поместена в такова издание, издателство, година на издаване, ISBN/ISSN, цитирани страници.

 • В текста цитатите се описват в квадратни скоби [ ] по следния начин:
  [Тодорова, 2011, с. 45]
  [Тодорова, 2011, с. 72 – 74]
  [Badura, Skoda, 2005, р. 32 – 35]
 • При цитиране на няколко публикации от един автор и една година в библиографския списък след годината се добавят букви (например 2016 а, 2016 б)
 • Материали от интернет - Посочват се всички данни на книжното издание по стандарта, а ако е интернет издание – неговото описание и линк, в скоби датата на ползването (10.01.2019).
 • Бележките в текста се отбелязват с последователни цифри, оградено в обикновени скоби (1). Описът на бележките се помества под линия в долния край на текущата страница (footnotes).
 • Адресът за кореспонденция се изписва след последната страница, като се посочват трите имена на автора с научното му звание, степен, научната организация и e-mail.

Времетраене на докладите (включително звукови и други примери) е до 15 мин.

Краен срок за предаване на докладите и заявките за участие: 31.05.2020 г.

Материалите от конференцията се издават в специализиран сборник „Пролетни научни четения 2020” след селекция от редакторската колегия на сборника.