ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ 2018

27 - 28 април 2018, АМТИИ - Пловдив, ул. "Тодор Самодумов" 2

В "Пролетни научни четения 2018" могат да участват:

Един автор може да участва с не повече от два доклада.

Заявка за участие:

Задължително се изисква попълнена заявка за участие, която може да бъде получена от Татяна Джонева, стая № 34, ІІІ етаж - АМТИИ или изтеглена от тук.
При подаване на заявката трябва да се приложи и копие на платежния документ, ако е приложимо.

Такса за участие:

Таксата може да бъде платена в касата на АМТИИ - Пловдив или по банков път по сметка: BG32UNCR75273154632600, BIC: UNCRBGSF при подаване на заявката за участие.

Изискуемите документи на хартиен носител ще бъдат депозирани при Татяна Джонева,
стая № 34, ІІІ етаж - АМТИИ.
При подаване на документите по електронен път да се приложат сканирани копия на заявката за участие и на платежния документ, ако е приложимо.

Технически изисквания към докладите:

Текстовете на докладите трябва да са подготвени на MS Word ۥ97 или следваща версия във формат А4.
Максималният обем е 8 страници.
Полетата на всяка страница да са:
Left – 25 mm; Right – 25 mm; Top – 25 mm; Bottom – 25 mm.
Междуредовото разстояние - Single.
На листа не се чертае рамка.

Текстът да бъде оформен по следния начин:

ЗАГЛАВИЕ:
Font- Times New Roman;
Size – 14 pt.;
Font style – Bold;
Effects – All Caps;
Alignment – Centered;
First Line – 0 mm.

ИМЕНАТА НА АВТОРА се печатат през един празен ред под заглавието в разгърнат вид – пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име.

ОСНОВЕН ТЕКСТ:
Font - Times New Roman;
Size – 12 pt.;
Alignment – Justified;
First Line – 10 mm;
Междуредовото разстояние - Single.

Фигурите черно-бели да бъдат интегрирани в текста и да имат под тях номерация и наименование.
Литературата, посочена в края на доклада, се изписва съгласно стандарта за библиографско описание, а цитираната в текста се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ].
Адресите за кореспонденция се изписват след последната страница, като се посочват трите имена на авторите с научните им звания, степени, научната организация и e-mail.

Всеки доклад трябва да се придружава с кратка анотация в обем до 10 реда на български и английски език.

Краен срок за получаване на докладите:

20.04.2018 г. на хартиен носител и на диск при Татяна Джонева, стая №34, ІІІ етаж - АМТИИ
или по e-mail: djoneva@artacademyplovdiv.com