Педагогика на обучението по музика

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовно (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “учител по музика в средно училище и детска градина”, а при изучаване на допълнителни дисциплини в IV курс - и квалификацията “преподавател по музикален инструмент, солфеж и естетика” за паралелките с разширено изучаване на музика;

степен “магистър” - редовно (1 година след придобиване на степен “бакалавър” по специалността „Педагогика на обучението по музика“ или 1,5 години след придобиване на степен “бакалавър” по други музикални специалности), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър - педагог по музика”.


Специалност “Педагогика на обучението по музика” е с 46-годишна традиция в рамките на Академията. В нея се обучават студенти в бакалавърска и магистърска степен.

В курса на обучение студентите получават фундаментална подготовка и развиват компетенции в областта на: музикалната теория, музикознанието, историята на музиката и музикалната естетика, изпълнителските възможности и основните изисквания при ръководство на хор и оркестър, педагогиката и психологията на музикалните дейности и възрастовите особености на музикалното развитие, съвременните дидактически технологии за реализиране на музикално-образователния процес.

Завършилите специалността са подготвени да се реализират като:

  • учител по музика в СОУ и ДГ;
  • учител по музикален инструмент (класическо, народно или поп и джаз пеене) в училища, паралелки с разширено изучаване на музика, Общински детски комплекси, Центрове за работа с деца, читгалища и школи по изкуствата;
  • преподавател по музикално-теоретични дисциплини в СМУ, както и във ВУЗ (след успешно издържан конкурс);
  • ръководител на ученически хорове и оркестри, вокални групи и инструментални състави в рамките на формите на извънкласна и извънучилищна дейност.