Стенна живопис

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовна (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “художник - стенописец”.

Към учебни планове


Обучението в програмата обхваща четири години, като съдържа основни курсове по История на изобразителното изкуство, Технология и техника на живописта, Технология и техника на стенописта, Пластична анатомия, Рисуване, Живопис, Стенопис, Композиция, избираеми дисциплини по Перспектива, Иконопис, Консервация и реставрация, Архитектура и художествен синтез, Шрифт, Иконография, и т.н.

Към програмата има извънаудиторни учебни форми като: семинарни занятия, уъркшоп, подготовка за участие в изложби, биеналета, участие в изписване на стенописи за интериорни и екстериорни пространства, съвременни храмове и др.

Студентите от специалността получават специализирана подготовка в областта на проектирането и реализацията на кавалетни и монументални творби в различни техники, в архитектурна среда (интериор, екстериор) със светски и църковен характер. В учебния процес се включва системно запознаване с технологията и техниката на живописта и стенописта, синтеза на живописта с архитектурата и т.н.

Специалността подготвя бакалаври, които могат да бъдат художници на свободна практика и да участват в офрмлението на архитектурни пространства самостоятелно или в колективи, на принципа на свободната практика в условията на конкурентна среда.

Студентите получават широкопрофилна професионална подготовка както в областта на специфичните за професията дейности и дисциплини, така и в редица други области на изобразителното изкуство. Студентите завършват обучението си с дипломна работа, която включва изработване и представяне на проект в областта на монументалната живопис - стенопис, мозайка, сграфито и др., представяне на проучвателни рисунки, цветни езкизи, архитектулни чертежи и макети, както и теоретична обосновка на темата на представения проект. Защитават я публично пред специализирана комисия.

Специалността осъществява научно ръководство на докторантури в областта монументалните изкуства, както и на опазване на културно наследство и предоставя възможности за специализации в посочените области.

Прием

В програмата могат да кандидатстват:

  • завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит и представяне на диплома за завършено средно образование;
  • завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен.

Изучавани дисицплини

Задължителни дисциплини

Архитектура и монументални изкуства по българските земи | История на изобразителното изкуство 1 | История на изобразителното изкуство 2 | Технология и техника на живописта | Технология и техника на стенописта | Aрхитектура и художествен синтез 1 | Рисуване | Живопис | Иконопис 1 | Стенопис | Композиция | Лятна учебна практика 1 | Физкултура

Избираеми дисциплини

Живопис 3 | Рисуване 3 | Иконопис 2 | Иконография | Лятна учебна практика 2 | Пластична анатомия | Консервация и реставрация | Aрхитектура и художествен синтез 2 | Шрифт | Управление на проекти | Перспектива

Факултативни дисциплини

Физкултура | Чужд език