AMTII Facebook, АМТИИ Фейсбук    Bulgarian English

АКАДЕМИЧНА СТРУКТУРА

Обучението на студентите в момента е организирано в четири основни звена:

  • Факултет "Музикална педагогика"
  • Факултет "Музикален фолклор и хореография"
  • Факултет "Изобразителни изкуства"
  • Департамент за езикова и специализирана подготовка.

СТАТУТ И АКРЕДИТАЦИЯ

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство е държавно висше училище, в което се обучават студенти в образователно-квалификационни степени бакалавър, магистър и доктор.

В учебните планове е въведена кредитна система в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).

През 2013 г. АМТИИ получи от НАОА институционална акредитация с оценка 9,19 и срок на валидност шест години.