Зора Янакиева, Zora Yanakieva

доц. д-р ЗОРА ЯНАКИЕВА

Катедра "Изящни изкуства"

 

Преподавател по:

 • Методика на обучението по изобразително изкуство;
 • Педагогическа практика (за степен бакалавър);
 • Методика на педагогическите изследвания по изобразителни изкуства;
 • Педагогическа практика (за степен магистър).

Академична длъжност:

  доцент

Научна степен:

  доктор

Основни изследователски интереси в областта на:

 • детско-юношеска периодика;
 • теория, методика и практическо обучение по изобразително изкуство;
 • интеркултурно образование.

Преподавателски интереси в областта на:

 • методика на обучението по изобразително изкуство;
 • педагогическа практика;
 • теория на изкуствата;
 • методика на педагогическите изследвания.

Образование:

  СУ „Св. Климент Охридски“. Педагогика на обучението по изобразително изкуство. Магистър (1999)

Участие в национални проекти:

 • 2012 – Изготвяне на учебни програми по Изобразително изкуство за първи гимназиален етап VІІІ-Х клас по проект към МОН „Подобряване на качеството на общото образование“;
 • 2011 – Експерт по проект на МОН за оценяване на Държавни образователни стандарти за учебно съдържание по учебния предмет Изобразително изкуство;
 • 2007 – Учебна програма по проект към национална програма „Училището – територия на учениците“. Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност“

 

Избрани публикации:

А) Монография

  Педагогическата практика по изобразително изкуство във висшето училище. Пловдив: Имеон, 2011. 160 с.

Б) Избрани статии и студии:

 • Оценката на студентите за обучението в семинарните упражненията по Методика на изобразителното изкуство. В:  Годишник на АМТИИ. Пловдив: 2015. с. 189-197.;
 • Очаквани резултати в семинарните упражнения по  Методика на обучението по изобразително изкуство. В: Пролетни научни четения – АМТИИ. Пловдив: 2015, с. 249-254.;
 • Оценяване на постиженията на студентите по педагогическите дисциплини от художествените специалности. В:  Изкуство и образование - традиции и съвременност. Пловдив: АМТИИ, 2014, т. ІІ, с. 403-415.;
 • Обучението на студентите в семинарните упражнения по методика на изобразителното изкуство. В: Изкуство и образование – традиции и съвременност. Пловдив: АМТИИ, 2014, т. ІІ, с. 287-299.;
 • Цел, задачи и функции на педагогическата практика по Изобразително изкуство в СОУ. В: Пролетни научни четения – АМТИИ. Пловдив: 2012, с. 176-181.;
 • Трудности в началния етап от педагогическата практика на стажант-учителите по изобразително изкуство. - В: Педагогическа ентелехия. София: 2011, с. 99-109.;
 • Обучението по хоспитиране по изобразително изкуство. - В: Съвременното образование - мисия и визии. Сборник. Благоевград: 2010, с. 91-95.;
 • Организация на занятията педагогическа практика в клас по изобразително изкуство. В: Съвременното образование- мисия и визии. Сборник. Благоевград: 2010, с. 97-101.;
 • Педагогическата подготовка на студентите от специалност „Педагогика на изобразителното изкуство”. В: Педагогика. София: 2010, кн.6, с.106-122.;
 • Идеята за възпитание чрез изобразителното изкуство в периодичния печат за подрастващи през първата половина на XX век.- В: Образование и изкуство. Сборник Шуменски университет. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2004, т. IV, с. 130-135.;
 • Алтернативни тенденции на развитие на методиката на обучение по изобразително изкуство в ЧОУ "Класик" гр. Пловдив. - В: Алтернативни тенденции в частното училищно образование. Сборник. София: 2002, с. 215-219.
 • Идеята за възпитание чрез изобразителното изкуство в детските списания "Пенкини картинки" и "Детска почивка". В: Педагогика. бр. 8/ 2003, с. 85-95.

Административна дейност:

 • 013-2017 - Секретар на Атестационна комисията към факултет „Изобразителни изкуства“ АМТИИ;
 • 2016 - Заместник-председател на Контролен съвет към АМТИИ;
 • 2016 - м. септември – декември, вр. изп. дл. Декан на факултет „Изобразителни изкуства“, АМТИИ.

 

За контакт:

тел.:

e-mail: avrora68@abv.bg