Капка Солакова, Kapka Solakova

проф. д-р КАПКА СОЛАКОВА

Катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

 

Образование:

 • 1978- 1983  Магистър – специалност „Педагогика“ и специалност „Философия“ – СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет;
 • 1985 Специализация „Организация и управление на образованието“ - СУ „Св.Климент Охридски“;
 • 1990 – 1994  Задочен докторант в СУ „Св.Климент Охридски“, ФНПП
  Доктор по педагогика

Кариерно развитие:

 • 1984 - 1986 – Училищен психолог  и учител по „Етика и право“, Пловдив
  /диагностична и консултативна дейност; училищно и професионално ориентиране; работа с деца в риск, с деца със СОП и техните семейства; методическо ръководство и организация на квалификационната дейност с учителите на регионално ниво/;
 • 1986 - 2006 - След издържан конкурс, щатен преподавател  в ПУ „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет;
 • 2000 - 2006 - Хоноруван преподавател по педагогика в АМТИИ - Пловдив, факултет „Музикална педагогика“;
 • 2007 - Доцент по педагогика -  АМТИИ, факултет „Музикална педагогика“;
 • 2015 - Професор по педагогика в АМТИИ;
 • 2008 - 2015 – Декан на факултет „Музикална педагогика“;
 • 2014 г. – Награда на Ректора на АМТИИ за високи постижения в преподавателската и научноизследователската дейност.

Преподавателска дейност:

В ОКС „Бакалавър“

 • Педагогика
 • Предучилищна педагогика
 • Музикална психология

В ОКС „Магистър“

 • Педагогическа диагностика
 • Реторика
 • Музикална психология
 • Музикотерапия за деца

Области на професионални интереси

Педагогика, Предучилищна педагогика, Философия на образованието, Дидактика на висшето образование, Семейно възпитание, Педагогика и психология на общуването, Реторика, Музикална психология и музикотерапия, Артпедагогика и арттерапия

Избрани публикации:

Монографии и студии

 • Солакова, К. Педагогическото образование в сферата на изкуството. Теоретико-приложни аспекти. Пловдив: Астарта, 2015
 • Солакова, К. Агресията в предучилищна възраст – психолого-педагогически аспекти. Велико Търново, Астарта, 2005
 • Солакова, К. Предучилищната педагогика – между традициите и новаторството. Студии. Велико Търново: Астарта, 2005
 • Солакова, К. Предучилищното обучение – проблеми и тенденции. Пловдив: Соли, 1999

Учебници

 • Солакова, К. съавт. Предучилищна педагогика / теоретико- приложни аспекти /. Пловдив: Сема 2001, 2001
 • Солакова, К. съавт. Проблеми на предучилищната педагогика. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски”, 1995
 • Солакова, К. съавт. Ръководство за семинарни упражнения по предучилищна педагогика. Пловдив: Унив. изд. „Паисий Хилендарски”, 1994

Публикации в научни списания и сборници

 • Солакова, К. Образованието в сферата на изкуствата – качество и контекст на ефективност. Пленарен доклад. В: Изкуство и образование – традиции и съвременност. Международна научна конференция. (23-24 октомври, 2014) Т.1, Пловдив : АМТИИ , 2015
 • Солакова, К. Проектно-ориентираното групово изследване като обучаваща стратегия в работата със студенти от специалности по изкуствата. В: Изкуство и образование – традиции и съвременност. Международна научна конференция. (23-24 октомври, 2014) Т.1, Пловдив : АМТИИ , 2015
 • Солакова, К. Музикотерапията – статус и перспективи на развитие в процеса на подготовка на музикални педагози. В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция с международно участие. / 12-14 юни, 2015/  Т. 2, Бургас: БСУ, 2015
 • Солакова, К. Възпитанието в контекста на детството и родителството като културно-исторически и социални феномени. В: Академия за музикално танцово и изобразително изкуство. Годишник. Пловдив: АМТИИ, 2013
 • Солакова, К. . Развитие на социални и комуникативни компетентности у студенти от специалности по изкуствата. В: Знанието – традиции, иновации, перспективи. Научна конференция с международно участие. Т.1. Бургас: БСУ, 2013
 • Солакова, К. Образование в бъдеще време или съвременните концепции за образованието и педагогическите реалности. В: Академия за музикално танцово и изобразително изкуство. Годишник. Пловдив: АМТИИ, 2012
 • Солакова, К. Предучилищното образование между традициите и предизвикателствата на съвременността. В: Електронен сборник „Конференция 130 години предучилищно възпитание” Научна конференция с международно участие. Велико Търново: Унив.изд. „Св.св. Кирил и Методий”, 2012, 52-55           ISBN 978-954-524-842-9
 • Солакова, К. Общуването в педагогическата дейност. В: Академия за музикално танцово и изобразително изкуство. Годишник. Пловдив: АМТИИ, 2010
 • Солакова, К. Другият и самопознанието в аспекта на интегралното човекознание. В: Академия за музикално танцово и изобразително изкуство. Годишник. Пловдив: АМТИИ, 2009
 • Солакова, К. Педагогическото познание в обучението на студентите от специалности по изкуствата. В: 120 години университетска педагогика. Между традициите и новите реалности. София: Унив.изд. „Св.Климент Охридски”, 2008, 145-150
 • Солакова, К. Психотерапевтични функции на детската игра. В: Академия за музикално танцово и изобразително изкуство. Годишник. Пловдив: АМТИИ, 2008
 • Солакова, К. Съвременната културно-информационна среда и възпитанието на детето от предучилищна възраст – фактори и аспекти на взаимодействие. В: Превантивната педагогика – теория и практика. Габрово: Екс-Прес, 2005
 • Солакова, К. Етнофункционалният подход в психологията и проблемите на възпитанието – теоретико-приложни аспекти. В: Култура и образование – перспективи. II част. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски” 2004
 • Солакова, К. Характеристики на педагогическото взаимодействие и прояви на агресивност в предучилищна възраст. В:  Превенция на агресията сред децата. София: Унив.изд. „Св.Климент Охридски”, 2004
 • Солакова, К. Детето като психически и социокултурен субект – съвременни подходи и педагогическите им проекции. В: 120 години предучилищно възпитание. Юбилеен сборник. Велико Търново, Слово, 2004
 • Солакова, К. Антропологичните и културологичните тенденции в педагогическото знание и проблемите на предучилищното образование. В: Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие. Пловдив: Унив.изд. „Паисий Хилендарски”, 2000
 • Солакова, К. Общуването “родители – деца” като възпитателен фактор. – Предучилищно  възпитание, 1994, № 3
 • Солакова, К., В. Янчева, К. Чичикова. Обучението на децата от предучилищна възраст. – Дом ,  дете,  детска  градина, 1994, № 6
 • Солакова, К. Активната позиция на детето в обучението – предпоставка за творчество. – Предучилищно  възпитание, 1993, № 5
 • Солакова, К. Ролята на проблемните задачи за активизиране на познавателната дейност на пет – шестгодишните деца. – В:Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Т.1, Педагогика, 1989

Доклади от научни конференции в чужбина

 • Солакова, К., В. Янчева, К. Чичикова. Мястото на предучилищното възпитание в образователните стратегии на България през периода 1860 – 1995г. – В: Сборник  с резюмета на доклади от петия европейски конгрес на ЕЕСЕRА. Париж, 1995, с.192 /оригинален текст на английски език/
 • Солакова, К. Взаимодействието “родител – учител” при подготовката на детето за училище. – В: Сборник с резюмета на доклади от четвъртия европейски конгрес на ЕЕСЕRА, Гьотеборг, 1994, с. 46 /оригинален текст на френски  език/
 • Солакова, К. Педагогическото общуване и позицията на пет – седемгодишното дете в обучението. – В: Сборник с резюмета на доклади, представени на третия европейски конгрес на ЕЕСЕRА, Солун, 1993, с.83 /оригинален текст на френски език/

За контакт:

тел.:

e-mail: