Цветанка Коловска, Cvetanka Kolovska, Tsvetanka

доц. д-р ЦВЕТАНКА КОЛОВСКА

катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

 

Преподава по:

 • Методика на музикалното възпитание;
 • Съвременни тенденции в музикалната педагогика;
 • История на музикалното възпитание;
 • Педагогическа практика в клас;
 • Педагогическа практика в детската градина;
 • Музикална педагогика и музикотерапия.

Доц. д-р Цветанка Коловска завършва Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” гр. Пловдив със специалност „пиано”. Висшето си образование получава в АМТИИ, специалност „Музикална педагогика”.

През 2007г пред Специализирания научен съвет по Педагогика при ВАК защитава образователната и научна степен Доктор по „Методика на обучението по музика”.

От 2012г след издържан конкурс е назначена за доцент по специалност „Методика на музикалното възпитание” в АМТИИ гр. Пловдив.

Ръководител е на проекти в АМТИИ:

 • „Национален конкурс за млад учител по музика”;
 • „Конкурс за написване на училищна песен”;
 • „Празник на детската песен”.

Член на националната работна група по проект на МОН за изработване на програмите по музика за профилирано обучение и участва в експертното обсъждане на образователния пакет за профилирана подготовка по музика.

Член на националната работна група на МОН за изготвяне на проект на Държавни образователни стандарти по „Музика”.

Активно участва в национални кръгли маси, организирани от МОН, за обсъждане на новите учебни програми за задължителна подготовка по музика за начален етап, прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

По-значими публикации:

Монографии:

 • Съвременни педагогически стратегии за социализиране на обучаваните в учебния процес по музика. Изд. Летера, Пловдив, 2005г.;
 • Стратегии за възприемане и осмисляне на учебното съдържание по музика. Изд. Летера, Пловдив, 2011г.

Съавтор на методически пособия:

 •  Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание във втора група на детската градина. Изд. Булвест 2000, София 2009г.;
 • Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в трета група на детската градина. Изд. Булвест 2000, София 2009г.

Участия с научни статии и доклади в международни конференции и други форуми:

 • „Възможности за приложение на информационните и комуникационните технологии в обучението по музика”. XXII Международна научна конференция СУ – Стара Загора, 2012;
 • „Музикалното възпитание – с разбиране и готовност за модернизиране”, VII Международна научна конференция „Млад научен форум за музика и танц” НБУ, София, 2012;
 • „Масово ли е масовото музикално възпитание днес”. В: Годишник на АМТИИ, Пловдив, 2012;
 • „Педагогическата практика на студенти-бъдещи учители по музика в условията на промени в училищното образование”. Международна научна конференция„Знанието – традиции, иновации, перспективи”, Сб. доклади, Том І, БСУ, Бургас, 2013;
 • „Оценяването като фактор за повишаване ефективността на обучението по музика в средното училище”. В: Годишник на АМТИИ, Пловдив, 2013;
 • „Творчески и иновативни модели в подготовката по педагогическа практика по музика на студенти в магистърска степен”. Международна научна конференция „Интелигентна специализация на България”, Сб. доклади, ВМБУ, София, 2014;
 • „Музикалнопедагогическата практика и формиране на творческа самостоятелност и професионална готовност у студентите-бъдещи учители по музика”. Международна научна конференция „Изкуство и образование – традиции и съвременност”, АМТИИ, Том І, Пловдив, 2014;
 • „Художественият репертоар в учебното съдържание по музика и професионалната подготовка на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика”. Международна научна конференция „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието”, Сб. доклади, Том ІІ, БСУ, 2015;
 • „Пред старта на нова учебна програма по музика за първи клас”. В: Годишник на АМТИИ, 2015г.

2013 г. доц. д-р Цветанка Коловска е удостоена с Награда на Ректора за висока активност в учебния процес и за постижения в научноизследователската дейност.

 

 

 

 

 

За контакт:

тел.:

e-mail: