Ползване на студентски общежития

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОЛЗВАТ СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.
КЪМ ССО ЕАД КЛОН ПЛОВДИВ – "ЧАЙКА-2"
http://www.ssoead.com/obshtejitia-plovdiv.html


Списък на класираните на ВТОРО КЛАСИРАНЕ за студентски общежития "Чайка-2" за академичната 2018/2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
за настаняване в студентско общежитие – “Чайка” № 2, гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург” № 32, НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ.

Документите се получават в следната последователност:

 1. Уверение от кабинета на учебен отдел за записан зимен семестър на учебната 2018 / 2019 г. – без уверението не се издава Настанителна заповед;
 2. Настанителна заповед – от кабинета на Помощник ректора на 11.10.2018г. и 12.10.2018г. до 15.00 часа;
 3. Копие от личната страница на студ. книжка /не важи за първокурсници/;
 4. Адресна регистрация – издава се в „кметството” на ЖР „Тракия”, бул. „Освобождение” № 63;
 5. Три броя актуални снимки;
 6. Попълнен пакет документи, получен от домакина на общежитието;
 7. Документи за платени:
  - наем за месеци октомври /2 лева на ден/ и ноември /65 лева/;
  - семестриален депозит – 30 лв.;
  - депозит гаранция – 65 лв.
  Общо около 190 лв. – от домакина на общежитието.

Физическото настаняване на класираните на ІI–ро класиране студентите в СО ще се извършва на 11.10.2018г., 12.10.2018г. и 13.10.2018г. в СО “Чайка” № 2, гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург” № 32.

Студенти не настанили се в посочения период без основателна причина губят право за настаняване н СО.

Всички студенти класирани за студентски общежития, за да се настанят е необходимо да са заплатили семестриална такса и да са записани за академичната 2018/2019 г.

Константин Мечев – помощник ректор
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
ул. “Тодор Самодумов” №2
Пловдив 4000, пощенска кутия 783

Телефони за информация: 032/ 601 456, 601 473