Ползване на студентски общежития

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОЛЗВАТ СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 г.
КЪМ ССО ЕАД КЛОН ПЛОВДИВ – "ЧАЙКА-2"
http://www.ssoead.com/obshtejitia-plovdiv.html


 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

  1. Молба – декларация (по образец);
  2. Уверение за успех (по образец) .

Забележка: Студентите, приети през настоящата учебна година, вписват в уверението за успех оценката от приемните изпити (бала). Уверението за успех се попълва от студентите, след което се проверява и подписва от „Учебен отдел“ ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ.

Към молба – декларацията се прилагат служебните бележки за доходите на родителите за периода февруари - юли 2019 г. (включително), за безработни родители - служебна бележка от съответното бюро по труда; за земеделски производители – документ за регистрация и осигурителен доход; за разведени родители – решение на съда; за починал родител се прилага смъртен акт.

Ако студентът/ката има брат и/или сестра - учащи, трябва да приложи уверение от училище или университет, доказващ това.

Срок за подаване на документите по пощата с обратна разписка или на място в Академията – 05.09.2019г.; 09.09.2019г.; 10.09.2019г.; до 16.00 часа на адрес:

До К. Мечев – Пом. ректор
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
ул. “Тодор Самодумов” №2
гр. Пловдив 4000, пощенска кутия. 783

Списък на класираните на първо класиране – 12.09.2019 г. (ще бъде публикуван тук)
Настаняване в СО „Чайка-2“ на 13.09.2019г.; 16.09.2019г. и 17.09.2019 г.


Константин Мечев – помощник ректор
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Дамандиев" - Пловдив
ул. “Тодор Самодумов” №2
Пловдив 4000, пощенска кутия 783

Телефони за информация: 032/ 601 456, 601 473