Изисквания за покриване на минимални наукометрични показатели

 

ЗА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Таблица за попълване на липсващи данни в Регистър за научната дейност (РНД).

Изготвяне на справка за цитирания на публикации се предлага като услуга от Национална агенция за информация и документация (НАЦИД) . За целта е необходимо всеки от Вас като физическо лице да влезе тук и да си направи профил във системата.

ОБЛАСТ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ

Професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, 1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по ...

Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности.

Групов показател Съдържание Доктор Доктор на науките Главен асистент Доцент Професор
А Показател 1 50 50 50 50 50
Б Показател 2 - 100 - - -
В Показател 3 - - - 100 100
Г Сума от показателите от 4 до 10 30 100 - 200 200
Д Сума от показателите от 11 до 13 - 100 - 50 100
Е Сума от показателите от 14 до края - - - - 100

Таблица за попълване - Област 1. Педагогически науки.
(Документът съдържа две таблици - първата е за попълване, втората за справка)

Попълнените таблици се изпращат на e-mail: djoneva@artacademyplovdiv.com

ОБЛАСТ 8. ИЗКУСТВА

Професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, 8.2. Изобразително изкуство, 8.3. Музикално и танцово изкуство, 8.4. Театрално и филмово изкуство

Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности.

Групов показател Съдържание Доктор Доктор на науките Главен асистент Доцент Професор
А Показател 1 50 50 50 50 50
Б Показател 2 - 100 - - -
В Сума от показателите от 3 до 5 - - - 100 100
Г Сума от показателите от 6 до 15 30 60 - 120 150
Д Сума от показателите от 16 до 19 - 60 - 40 80
Е Сума от показателите от 20 до края - - - 50 120

Таблица за попълване - Област 8. Изкуства.
(Документът съдържа две таблици - първата е за попълване, втората за справка)

Попълнените таблици се изпращат на e-mail: tatyana.dzhoneva@artacademyplovdiv.com