Академично израстване - предстоящи процедури

 

Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, специалност „Психология и педагогика“

 Кандидат: гл. ас. д-р ЛИЛИЯ СТОИЛОВА


Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, специалност „Стенопис“

 Кандидат: доц. д-р ЕЛЕНА КАНТАРЕВА - ДЕЧЕВА