Академично израстване - предстоящи процедури

 

Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Специален инструмент (поп и джаз китара)“ към катедра „Класическо и поп и джаз изпълнителско изкуство“

 Кандидат: гл. ас. д-р ПЕТЪР КОЙЧЕВ

  • Резюмета     български     английски
  • Рецензия - проф. д-р Стела Митева-Динкова     български     английски
  • Рецензия - проф. д-р Цветан Недялков     български     английски
  • Становище - проф. д-р Борислав Ясенов    български     английски
  • Становище - проф. д-р Иван Димтров     български     английски
  • Становище - проф. д-р Таня Бурдева    български     английски
  • Становище - доц. д-р Зорница Петрова    български     английски
  • Становище - доц. д-р Жан Пехливанов    български     английски

Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Балетно изкуство“ към катедра „Хореография“

 Кандидат: ас. д-р ЕЛИЦА ЛУКАНОВА


Процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, специалност „Гайда и методика на преподаването й“ към катедра „Музикален фолклор“

 Кандидат: гл. ас. д-р ИВАН ГОРГИЕВ