Административни съобщения и документи

 

ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ-КАТЕДРА „МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА И ДИРИЖИРАНЕ”

Доц. д-р Жан Пехливанов - платформа.


Уважаеми колеги,

Моля в срок до 17:00 часа на 20.05.2022 г. да върнете или презапишете на място в Академичната библиотеката заетите от вас заглавия.

С уважение:
Академична библиотека с фонотека към АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив


НАГРАДА НА РЕКТОРА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В навечерието на 24 май – светлия празник, с който отбелязваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, предстои присъждане на ежегодната НАГРАДА НА РЕКТОРА на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив на преподаватели и служители за активност и постижения в образователния процес през учебната 2021/2022 г.

В тази връзка е необходимо в срок до 12:00 часа на 12 май 2022 г., четвъртък, да изпратите Вашите писмени номинации до проф. д-р Галина Лардева-Минкова – зам.-ректор научна и художественотворческа дейност и председател на комисията по присъждане на наградите на имейл: office@artacademyplovdiv.com

За допълнителна информация е приложен Статутът на наградата.

С уважение,
ПРОФ. Д-Р ТОНИ ШЕКЕРДЖИЕВА-НОВАК
Ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 14.04.2022 г.


НА ВНИМАНИЕТО НА ХОНОРУВАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

До 3 юни 2022 г. (петък) преподавателите, които желаят да преподават на хонорар през учебната 2022/2023 г., е необходимо да подадат заявление – на място при секретар деканат (стая №24, етаж II, Централна сграда) или сканирано заявление с подпис по електронен път на имейла посочен по-долу.

За допълнителна информация:
ДаниелаТончева - секретар деканат,
тел.032/601452,
имейл: deans@artacademyplovdiv.com


Изследване на възприемания стрес и степента на прегаряне в условията на пандемична обстановка

Изследването е насочено към проследяване на възприемания стрес и степента на прегаряне в условията на продължаваща пандемична обстановка и включва два компонента – преподавателите във висшите училища и учители в системата на средното образование.
Целта е да бъдат обхванати максимален брой респонденти, което ще осигури представителност на резултатите и ще позволи да се очертае актуалната към момента картина.
Изготвеният в рамките на изследването доклад ще бъде предоставен на МОН за запознаване с резултатите и използване на изведените тенденции.
Въпросникът е достъпен до 15 март 2022 г. на следния линк:
https://survs.com/survey/1vdtstow2t
Резултатите ще са достъпни за всички, желаещи да ги видят, на 1 май 2022 г. на адрес:
https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=185


На вниманието на преподавателите и служителите, които са ползвали или ще ползват данъчни облекчения през 2021г. - за данъчно облекчение на лица с намалена работоспособност, данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане или данъчно облекчение за деца.


Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив за периода 2020-2030 година.


Проекти за научна или художествено-творческа дейност 2022

Заповед с утвърдени суми по проекти за научна или художествено-творческа дейност за 2022 г.

Конкурс за финансиране на проекти за научна или художествено-творческа дейност за 2022 г.

Формуляр за кандидатстване по проекти за научна или художествено-творческа дейност.


Административни услуги - таблица за попълване.


Предложение за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в АМТИИ.


ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОРЕПЕТИТОРИ

Ръководство за работа с приложението.

Линкове към записите от проведеното по факултети онлай обучение за използване на приложението:

Факултет "Музикална педагогика" (17.05.2021)

Факултет "Музикален фолклор и хореография" (18.05.2021)

Факултет "Изобразителни изкуства" (19.05.2021)