Лого Европейки социален фонд     Лого Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

 

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-2.016-0034-C01
Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“

Основна цел на проектното предложение е модернизацията и дигитализацията на учебния процес в НМА “Проф. П.Владигеров” и АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда. Това ще се осъществи чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите по новите учебни програми, включително и чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев ще постигнат:

  • Модернизация на учебните програми и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание;
  • Професионално развитие на преподавателите от партниращите ВУ и подобряването на езиковите им умения, както и уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии;
  • Интернационализация на ВУ и по-добро позициониране в Европейското пространство за висше образование.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 979 188.20 лв.,
от които 1 682 309.97 лв. европейско и 296 878.23 лв. национално съфинансиране.

НАЧАЛО: 15.07.2021 г.

КРАЙ: 31.12.2023 г.