Профил на купувача. Архив на поръчки преди 01.10.2014 г.

2014 г.

АМТИИ - Пловдив обявява публична покана за:

Доставка на 1 брой фабрично нов лек автомобил тип мини ван оборудван с 5+2 седящи места за нуждите на АМТИИ - Пловдив, регистриран в КАТ – РДВР Пловдив и конкретизиран по вид и технически данни, съгласно предоставена от Изпълнителя техническа спецификация описваща всички технически характеристики на автомобила.

Проектодоговор за доставка на нов лек автомобил.

Линк към поканата в портала за обществени поръчки.

* На основание протокол от 28.03.2014 г. от дейността на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител на обществената поръчка се определя "Дженеръс Ауто" ЕАД - гр. София.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка одобрена с Решение ¹ РД – 16 - 488/26.06.2013 г. на Ректора на АМТИИ – Пловдив и предмет: "Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по частична реконструкция и преустройство на централната сграда на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, град Пловдив".

Линкове:

  1. Решение.
  2. Обявление.
  3. Документация за участие.
  4. Обследване за енергийна ефективност.
  5. Технически проект за вътрешна отоплителна инсталация за сграда 1А – водно-помпено отопление.
  6. Технически инвестиционен проект за реконструкция и преустройство на покрив на централна сграда – Ректорат на АМТИИ – Пловдив, УПИ XXXII, кв. 8, Старинна градска част – град Пловдив, община Пловдив.

2013 г.

Периодични доставки "франко" склада (петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. "Тодор Самодумов" ¹ 2 на газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 до 30000 литра, за стационарна отоплителната инсталация, отговарящ на БДС, и придружен от необходимите документи за произход, декларации за съответствие на качеството и акцизни данъчни документи.

Проектодоговор за доставка на гориво.

* На основание протокол от 12.12.2013 г. от дейността на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за изпълнител на обществената поръчка се определя "ДМВ" ЕООД - Русе.

2012 г.

Периодични доставки "франко" склада (петролна база) на АМТИИ – Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. "Тодор Самодумов" ¹ 2 на газьол за отопление с шифър по ЕКП: 02144400045 до 35000 литра, за стационарна отоплителната инсталация, отговарящ на БДС, и придружен от необходимите документи за произход, декларации за съответствие на качеството и акцизни данъчни документи.

Проектодоговор за доставка на гориво.