лого на програма Еразъм плюс

Програма "Еразъм +"
Критерии за участие в студентска и преподавателска мобилност

Запознайте се с вътрешните правила за академичен обмен /мобилност/ на студенти и персонал в сферата на висшето образование

Критерии за участие и селекция на кандидати за Студентска мобилност (СМ) с цел обучение/ практика по Програма "Еразъм +"

 

Право на участие в Студентска мобилност с цел обучение/практика на Програма Еразъм+ и право на индивидуален Еразъм грант имат студенти, които отговарят на следните основни критерии:

 • Студенти на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив, български граждани и/или чужденци;
 • С приоритет се селектират студенти, които не са участвали в предходни години в Студентска мобилност с цел обучение/практика на Програма Еразъм+;
 • Студенти, които са записани в курс на обучение, завършващ с получаване на степен или диплома;
 • Студенти, които имат успешно завършени първи два семестъра на следването си в Академията. Студенти, обучаващи се в магистърски програми на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, могат да имат успешно завършени първи два семестъра в системата на висшето образование в друга българска висша образователна институция (настоящото условие може да не бъде прилагано, в случай че става дума за СМ с цел практика или обучение по краткосрочни интензивни програми);
 • Студентите-кандидати за СМ трябва да имат среден успех от предишните години на обучение минимум Мн. добър 4,50 и да нямат невзети изпити до момента на заминаването си за Еразъм период на обучение/практика в приемащата институция;
 • Кандидатите за СМ с цел обучение/практика трябва да владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава.

ККритерии за участие и селекция на кандидати за Мобилност на персонала (МП) с цел преподаване/обучение по Програма Еразъм+

 • Право на участие в Мобилност на Персонала по Програма Еразъм+ с цел преподаване/обучение имат всички преподаватели и членове на администрацията от АМТИИ без оглед на тяхната длъжност и научно звание/степен;
 • Задължително условие е кандидатите да владеят много добре езика, на който ще се осъществи преподаването/обучението в приемащата институция;
 • Приоритет се дава на кандидати в случаите, когато мобилността:
  • е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
  • води до разработването на нови учебни материали;
  • ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между департаментите и факултетите на институциите-партньори на Академията и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.
 • Селекцията на кандидатите за Мобилност на Персонала с цел преподаване/обучение ще се извършва на база на предоставена от кандидата Покана от приемащата институция и програма за преподаване/обучение, одобрена от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и приемащото ВУ.