лого на програма Еразъм плюс

Програма "Еразъм +" - Студентски и преподавателски мобилности

Уважаеми колеги – студенти и преподаватели,

тук може да намерите информация за програмата за Мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал в сферата на висшето образование, предоставена през Еразъм+.

По време на програмата в периода 2021 – 2027 г. се очаква около 10 милиона души, включително студенти, учащи се, преподаватели, учители и обучители във всички сектори, да участват в дейности за мобилност в чужбина. Благодарение на уникалния опит, свързан с живот, учене, обучение или пътуване в чужбина участниците придобиват самоувереност и социални умения, откриват различни култури и изграждат мрежи от междуличностни и професионални отношения с хора от други държави. Това насърчава тяхната пригодност за заетост и активно участие в обществото и допринася за по-голямо социално приобщаване и укрепване на европейската идентичност.

При по-гъвкав формат и продължителност на мобилността студентите във висшето образование имат още повече възможности да учат или да провеждат стаж в Европа и извън нея.

Харта за висше образование „Еразъм“ 2021 - 2027.               Студентска харта "ЕРАЗЪМ" 2021 - 2027

За предстоящата академична година АМТИИ има подписани над 40 междуинституционални споразумения. Може да се запознаете с висшите учебни заведения, като видите и бройките изходящи студентски и преподавателски/административни мобилности – Студентска мобилност с цел обучение (СМО), Студентска мобилност с цел практика (СМП) и Мобилности на академичния състав – с цел преподаване и с цел обучение):

виж таблицата с мобилности          виж вътрешни правила за академичен обмен

Студентска мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.

Студентска мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за практика в друго висше училище или предприятие в чужбина.

Разгледайте подробен гид на английски език, създаден от студенти за студенти и представящ детайли за студентска мобилност преди, по време и след мобилността.

Мобилност на персонала с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се дава възможност на представители на предприятия от чужбина да преподават по покана на висши училища в страната.

Мобилност на персонала с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друга организация в чужбина.


Кой може да участва в Еразъм+ мобилностите с цел обучение и стаж?

Студенти, регистрирани във ВУ и записани за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга призната квалификация за висше образование (до и включително докторска степен). В случай на мобилност с цел обучение студентите трябва да са записани минимум за втората година от своя курс на висше образование. За стажове това условие не се прилага.

Неотдавна завършили висшето си образование могат да участват в стажове. Неотдавна завършилите висшето си образование трябва да бъдат избрани от висшата учебна институция по време на последната година от обучението им и да проведат и завършат своя стаж в чужбина в срок до една година от дипломирането си.

Мобилността на студенти може да се осъществява под формата на:

 • период на обучение в чужбина в партньорска висша учебна институция (ВУ);
 • стаж (работа с цел обучение) в чужбина на подходящо работно място.

Периодът на обучение в чужбина може да бъде комбиниран със стаж.

Периодът на обучение в чужбина трябва да е елемент от програмата за обучение на студента за придобиване на образователна степен въз основа на кратък цикъл, първи цикъл (бакалавърска или равностойна степен), втори цикъл (магистърска или равностойна степен) и трети (докторски) цикъл.

Подкрепа се предоставя и за стажове, провеждани в предприятия/институции в чужбина в рамките на кратък, първи, втори или трети цикъл на обучение и не по-късно от една година след дипломирането на студента.

Продължителност на мобилностите:

Периодът на обучение в чужбина трябва да е минимум 2 месеца и максимум 12 месеца.

Можете да се възползвате многократно от обмен в чужбина по „Еразъм+“ като студент или като стажант, но общо времето в чужбина (включително периодите на учене) не може да бъде повече от 12 месеца за един цикъл на обучение.

Понятието „цикъл“ се отнася до равнището на образование, както е определено в Европейската квалификационна рамка (ЕКР):

 • първи цикъл (бакалавърска или еквивалентна степен) — ЕКР 5/6
 • втори цикъл (магистърска или еквивалентна степен) — ЕКР 7
 • трети цикъл (докторска или еквивалентна степен) — ЕКР 8

Мобилност на персонала (Staff mobility):

 • видове мобилност – мобилност на персонала с цел преподаване и мобилност на персонала с цел обучение;
 • продължителност на мобилността – от 3 дни до 2 месеца (без дните за път);

Минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или по-кратък период).

Финансиране:

Програма ЕРАЗЪМ+ има утвърдени условия и ставки за мобилност на студенти и персонал, които са фиксирани от ЕС и Националната агенция. Всяко ВУ има ограничен бюджет, отпуснат по проект, в който се разпределят грантовете за одобрените мобилности.  Утвърдените от ЕС ставки и условия може да видите ТУК

Кандидатстване за участие

За да подадете вашата кандидатура за участие в програма Мобилност по Еразъм+ e необходимо да се запознаете с правилата и критериите за селекция.

Ако отговаряте на критериите за селекция трябва да подготвите:

За студентска нобилност

 1. Заявление за кандидатстване. (Изтеглете образец);
 2. Академична справка, която се изготвя от Учебен отдел на АМТИИ - Пловдив (трябва щом я получите да я преведете на английски език, не се изисква превод от заклет преводач);
 3. Уверение, което се издава от Учебен отдел на АМТИИ – Пловдив (за записана година на обучение);
 4. Автобиография (Europass формат или подобен)
 5. Портфолио, в електронен формат, представящо Вашата творческа дейност и развитие. В случай, че кандидатът представя записи от музикални изпълнения, те също трябва да се изпратят като линк към селекцията на записи в електронен формат;
 6. Мотивационно писмо (на английски език, в свободен стил), представящо интереса Ви към обучението / практиката, за която кандидатствате.

Забележка:
В случай, че приемащият университет има допълнителни изисквания те ще бъдат уточнени към момента на кандидатстване. Списък с възможни университети и академии може да видите ТУК.

Сроковете за подаване на кандидатури за мобилности зависят и се определят от приемащия университет, като за пролетния семестър на новата академична година препоръчваме да имате готовност с Вашата кандидатура до 15 октомври на текущата година.

Ако бъдете одобрени за мобилност, ще е необходимо да попълните и подпишете:

 1. Индивидуален договор за мобилност. Изтеглете от ТУК;
 2. Декларация по чл. 20 ал.1 от Закона за защита на личните данни. Изтеглете от ТУК;
 3. Ако пътувате с екологичен транспорт се изисква клетвена декларация, която може да изтеглите ТУК.

За мобилност на персонала

Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване по Мобилност на ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ / ОБУЧЕНИЕ – може да изтеглите от ТУК.

За преподавателска мобилност с цел преподаване - изтеглете споразумението, което трябва да подготвите на английски език и представите попълнено, заедно със заявлението.

За мобилност на административен персонал в сферата на висшето образование и за преподавателска мобилност с цел обучение - изтеглете споразумението, което трябва да подготвите на английски език и представите попълнено, заедно със заявлението.

Ако бъдете одобрени за мобилност, ще е необходимо да попълните и подпишете:

 1. Индивидуален договор за мобилност. Изтеглете от ТУК;
 2. Декларация по чл. 20 ал.1 от Закона за защита на личните данни. Изтеглете от ТУК;
 3. Ако пътувате с екологичен транспорт се изисква клетвена декларация, която може да изтеглите ТУК.

Индикативен срок за кандидатстване - 31 октомври на текущаща академична година. При налични свободни бройки, заявления могат да бъдат подавани и след крайния срок.


За допълнителна информация:

ЕЛКА НЕДЕВА
Институционален координатор по програма Еразъм+
ст. №42 (Централна сграда. ет. 3)
тел: 032 601 474; 0885 218 748
e-mail: irc@artacademyplovdiv.com