лого на програма Еразъм +
 Програма Еразъм+  Рекламна брошура 2021-2027

 

Програма "Еразъм +"

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Тя предлага възможности за мобилност и сътрудничество във висшето обра­зование, професионалното образо­вание и обучение, образованието за възрастни и училищното образование. В основата си Еразъм+ е резултат от интегрирането на седем европейски програми (Коменски, Еразъм, Леонардо да Винчи,  Грюндвиг, Жан Моне, „Младежта в действие" и Темпус), изпълнявани от Европейската Комисия през периода 2007—2013 г. и програма Спорт, която за първи път, от 2014 г., финансира дейности в областта на спорта. 

В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот. Прогнозният бюджет е 26,2 млрд. евро, което е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (за периода 2014—2020 г.). Със 70 % от бюджета ще бъдат подкрепени възможностите за мобилност за всички, 30 % от бюджета ще бъдат инвестирани в проекти за сътрудничество и дейности за разработване на политики, при които организациите придобиват опит в областта на международното сътрудничество, укрепват капацитета си, създават новаторски подходи, обменят добри практики и работят в мрежа.

Новият програмен период е подчинен на:

Приобщаване и многообразие. Новата програма има за цел да увеличи качественото въздействие на своите действия и да гарантира равни възможности. За тази цел програмата ще достигне до хора от различна възраст и с различен културен, социален и икономически произход. Тя ще се съсредоточи върху хората с по-малко възможности, включително хората с увреждания, образователни затруднения или мигрантски произход, както и върху хората, живеещи в селски и отдалечени райони.

Цифров Еразъм+.
В съответствие с приоритетите на плана за действие в областта на цифровото образование програмата ще развива достъпно и висококачествено цифрово обучение, ще насърчава капацитета на учителите, обучителите и работещите с младежи и т.н. да използват цифрови инструменти и съдържание, да изпитват и насърчават дистанционното обучение, както и смесеното обучение. Изпълнението на програмата ще бъде значително цифровизирано и опростено за участниците, по-специално чрез инициативата за европейска студентска карта.

Зелен Еразъм+.
В съответствие с Европейския зелен пакт програмата ще служи за пример, като насърчава участниците да използват транспорт с по-ниски въглеродни емисии като алтернатива на полетите. Финансирането по програма «Еразъм» ще бъде насочено и към натрупване на знания и разбиране на устойчивостта и на действията в областта на климата, така че европейците да придобият водещите в световен мащаб компетентности, необходими за създаване на устойчиви общества, начин на живот и икономики.

Програмата, която през 2022 г. чества 35 години от създаването си, осигурява сътрудничество, изграж­дане на капацитет, обмен, изгражда­не на мрежи и подкрепа в областта на политиките за организациите, както и реформи в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта.

Мобилността на учащите се и на персонала е водещата дейност на „Еразъм +“. Тя има положително въздействие върху образователното, социалното, личностното и професионалното развитие, тъй като подобрява знанията, уменията и нагласите, подобрява пригодността за заетост, спомага за изграждането на доверие и независимост, стимулира любопитството и иновациите, насърчава разбирането на другите хора и изгражда чувство за европейска принадлежност. Новото мобилно приложение https://erasmusapp.eu/ е допълнителен инструмент в подкрепа на всеки етап от пътуването им.

Възможности за мобилност:

Студенти

Обучението в чужбина е централна част от „Еразъм+“ и е доказано, че то има положителен ефект върху перспективите за заетост по-късно. То също така е шанс за подобряване на езиковите умения, за придобиване на увереност и независимост и за потапяне в нова култура.

  • Учене в чужбина - „Еразъм+“ може да предложи подкрепа по време на периода, в който учите в чужбина – независимо дали в страна по програмата или в страна партньор. Периодът на обучение в чужбина трябва да е минимум 3 месеца (или 1 учебен срок или триместър) и максимум 12 месеца. Можете да се възползвате многократно от обмен в чужбина по „Еразъм+“ като студент или като стажант, но общо времето в чужбина (включително периодите на учене) не може да бъде повече от 12 месеца за един цикъл на обучение.

За да учите в чужбина чрез „Еразъм+“, трябва да сте регистриран във висше училище и записан за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга квалификация на ниво висше образование. Студентите в първия цикъл трябва да са поне във втората година на обучението си. Периодът на обучение в чужбина трябва да е съобразен с потребностите ви, свързани с вашата специалност и личностно развитие, и да е част от учебната програма, която следвате. Вашата изпращаща институция и вашата приемаща институция трябва да са сключили междуинституционално споразумение помежду си, за да можете да учите в съответната институция по линия на „Еразъм+“. Можете да получите безвъзмездни средства по „Еразъм+“ за покриване на част от вашите пътни и дневни разходи. Сумите могат да се различават според разликите в стандарта на живот във вашата страна и приемащата страна, броя на кандидатстващите за средства студенти, разстоянието между държавите и наличието на друга финансова помощ. Научете повече.

  • Стажове в чужбина - „Еразъм+“ подпомага стажовете в чужбина на студенти от страни по програмата. Тези възможности са достъпни и за наскоро завършили висшисти. Научете повече.
  • Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ ви дават възможност да получите пълна стипендия за обучение в международна магистърска програма. Те се отличават с високи академични постижения и голяма интеграция на курсовете между няколко висши училища в различни страни. Научете повече.
  • Заеми за магистри по програма „Еразъм+“. Тези заеми по линия на „Еразъм+“ са гарантирани от ЕС и са с благоприятни условия. Те могат да ви помогнат да платите за обучението си в магистърска програма (1 или 2 години) в страна по програма „Еразъм+“. Научете повече.
  • Студенти с физически, психически или други увреждания - Налично е допълнително финансиране и студентите имат право на същите помощни услуги като услугите, предлагани на местни студенти от приемащите институции. Научете повече.

Разгледайте подробен гид на английски език, създаден от студенти за студенти и представящ детайли за студентска мобилност преди, по време и след мобилността.

Служители

  • Преподаване: В рамките на „Еразъм+“ се предлагат възможности за временно преподаване в учебно заведение в чужбина. Тези възможности се предлагат както на служители от образователния сектор, така и на хора извън сектора, които са поканени да споделят своите знания и опит. Вижте повече.
  • Обучение: „Еразъм+“ предоставя възможности за преподаватели и други служители, работещи в сферата на образованието. Периодите на обучение в чужбина могат да включват обмен на опит на работното място, наблюдение или специални курсове. Разгледайте възможностите за обучение.

Харта за висше образование „Еразъм“ 2021 - 2027.

Вижте повече за възможностите за мобилност в АМТИИ по програмата Еразъм+

Стажанти

„Еразъм+“ помага за придобиването на ценен опит на работното място чрез стажове в чужбина. Подкрепа за стажове се предоставя на студенти и наскоро завършили висшисти, както и на учащи в професионални училища, чираци и наскоро завършили професионални училища. Вижте видовете стажове.

Дейностите за мобилност ще бъдат допълнени с въз­можности за езиково обучение чрез инструмента за езикова подкрепа (Online Language Support (OLS) по про­грама „Еразъм+“ или други допълнителни форми на езикова подкрепа.

Изтеглете информационната дипляна, на всички европейски езици, представяща детайлите за новия програмен период на Erasmus+.

За допълнителна информация:

ЕЛКА НЕДЕВА
Институционален координатор по програма Еразъм+
ст. №42 (Централна сграда. ет. 3)
тел: 032 601 474; 0885 218 748
e-mail: irc@artacademyplovdiv.com