Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Система и процедури.

 

Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на АМТИИ..

Карти за оценяване качеството на обучение.

Работна инструкция за оценяване качеството на научноизследователската дейност.

Работна инструкция за оценяване качеството на художественотворческата дейност.

Работна инструкция за оценяване качеството на учебен план.

Работна инструкция за оценяване качеството на учебна програма.

Оценяване на учебния процес в АМТИИ.

Инструкция за организиране и документиране на заседанията на колективните органи за управление в АМТИИ.

Инструкция за организиране и документиране дейността на Факултетните комисии по качество в АМТИИ.

Инструкция за организиране и документиране дейността на Комисия по качество в Департамент за езикова и специализирана подготовка.

Правила за анкетните проучвания провеждани от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив.

Единни стандарти за изготвяне на учебни планове на ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”.

Единен стандарт за изготвяне на учебни програми.

Процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив.

Процедура за разглеждане на документи по признаване на придобито висше образование и периоди на обучение в чуждестранни висши училища, с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.