МАНДАТНА ПРОГРАМА
за управление и развитие на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив 2020 - 2024

"ОБЕДИНЕНИ В РАЗЛИЧИЕТО"

 

АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив  е институция с повече от 55- годишна история и забележителни постижения, в която поколенията академични преподаватели и служители са създали работещи норми, принципи и академични стандарти, които всеки един от нас е длъжен да следва и култивира. Настоящото ръководство декларира, че ще зачита и надгражда постигнатото от предишните ръководства на Академията.

Ще разглеждаме АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив  като един организъм, към който да се прилага интегрален (холистичен) подход на управление - всеки проблем да бъде разгледан в контекста на историята на Академията и различните ѝ аспекти и предизвикателства, а не сам за себе си, т.е. проблемите няма да се решават “на парче”, а в една цялостна система, която да осигури успешното постигане на описаните по-долу стратегически цели.

Предизвикателства на мандат 2020 – 2024 г.

 • Динамична външна среда;
 • Променяща се нормативна уредба;
 • Последствия от демографския колапс;
 • Остра  потребност от утвърждаване на академичната ни идентичност.
Мандатната програма за управлението на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив в периода 2020-2024г. е разработена на база приоритетите, целите, задачите и  основните принципи залегнали в стратегията за развитие на Академията 2020-2030 г.

 

Стратегическа цел 1: Постоянно усъвършенстване на качеството на обучението

Задача 1: Гарантиране максимални умения и компетенции на студентите.

  Дейности:
 1. Актуализация на учебните програми съгласно динамичната законова рамка на базата на анализите на Комисията по качество и Комисията по учебната дейност и съобразно предложенията на Катедрите и Факултетите;
 2. Засилване дейността и значението на Академичната и Факултетни комисии  за контрол на качеството на обучение и развитие на академичния състав;
 3. Предприемане на системни и персонални решения;
 4. Оптимизиране на мерките в посока развитие на културата на качеството. (Европейска референтна рамка за осигуряване на качеството). Въвеждане на нови методи и техники за обучение и съвременен инструментариум;
 5. Намиране на интердисциплинарни връзки между специалности и катедри с цел подобряване на учебния и творчески процес;
 6. Разкриване и утвърждаване на нови хибридни специалности в бакалавърски, магистърски и докторски програми;
 7. Прилагане на иновативни методи и технологии в обучението;
 8. Оптимизация на административната и стопанска дейност с цел осигуряване  на   по-ефективно обслужване на учебния процес;
 9. Постоянен мониторинг, осъществяван от Ректора и Академичния съвет.

Задача 2: Проследяване на промените в пазара на труда и актуализиране на учебните програми с цел повишаване на коефициента на успеваемост сред завършващите Академията.

  Дейности:
 1. Засилване на работата на Кариерния център за развитие;
 2. Провеждане на анкети сред студенти;
 3. Организиране на срещи със Студентски съвет, работодатели, външни заинтересовани субекти, културни и образователни институции и завършилите образованието си в Академията;
 4.  Обогатяване на дидактичната оферта чрез курсове, майсторски класове, работни семинари и др., провеждани от изтъкнати творци и преподаватели като елемент, обогатяващ знанията и уменията на студентите;
 5.  Изграждане на актуална, достъпна база данни с информация за студентите и траекторията на „жизнения им цикъл” и анализ на динамиката на процесите;

Задача 3: Засилване на контрола върху документалната плановост и периодичност при вътрешните одити

  Дейности:
 1. Регулярно  осъществяване на одитите и тяхното стриктно документално отразяване;
 2. Подготовка за провеждане на предстоящите акредитационни процедури;
 3. Изпълнение на препоръките на НАОА от институционалната и програмна акредитация 2019 и подготовка за САНК;
 4. Създаване на механизми за обратна връзка между академичната общност и ръководните структури, постигане на консенсус за предприеманите мерки.

Задача 4: Грижи за развитието на кадрите – научно-дидактически и административни.

  Дейности:
 1. Поощряване на академичното израстване на преподавателския състав;
 2.  Приоритизиране на кадрови политики, насърчаващи млади специалисти, отличаващи се с професионализъм и академична етика;
 3. Принцип на повишаване на качеството на академичния състав при заемане на освобождаващи се позиции;
 4. Повишаване на доходите - център на приоритетите на ръководството;
 5. Използване многообразието на академичния състав и насърчаване на преподавателите към разработване на нови програми, използващи съчетаване на съществуващите учебни дисциплини и курсове;
 6. Провеждане на политика на финансови помощи за мобилност с цел обучение на кадрите, участие в конференции, фестивали и други форуми;
 7. Мотивиране на състава и насърчаване на личната инициатива на преподавателите, която да даде функционален изказ на творческите амбиции, на изследователските насоки, на вътрешната сплотеност и обвързаност на всеки, която да работи за пластичното съчетаване и екипно развитие.

Задача 5: Стимулиране на ориентирани към студента програми (student-centered learning), в това число възможности за формиране на индивидуални пътеки за обучение.

  Дейности:
 1. По-пълна интеграция на учебните програми, предлагани от отделните  образователни структури на Академията (факултети, департамент, катедри);
 2.  Засилване значимостта на образователния подход ориентиран към студента;
 3. Насърчаване на междуфакултетния обмен, иницииране на дискусии по темите за програмите и осигуряване на по-голяма гъвкавост чрез съчетаване на методите на обучения;
 4. Предлагане на възможности за смяна на профила на обучението;
 5. Създаване на оптимални и балансирани програми за обучение, ориентирани към студента и умението за обучение;
 6. Подкрепа на колективни инициативи в художествената и извън художествената сфера чрез разширяване на възможностите в тази посока;
 7. Посредничество на Академията при осъществяване на студентски практики и стажове с държавни и частни структури, които са важна част от подготовката за професионалното и индивидуално развитие на студенти и докторанти.

Задача 6. Фокус върху новите методи на обучение

  Дейности:
 1. Популяризиране и внедряване на съвременните  методи на обучение : Tutoring, Design thinking, Problem Based learning, Case learning, Flipped education, Peer learning , където е целесъобразно;
 2. Развитие на възможности за продължаващо обучение чрез търсене на нови полета в следдипломната квалификация и други форми на обучението (lifelong learning);
 3. Прилагане на новаторски практики в учебния процес с цел подпомагане на научната и художественотворческата дейност на студентите и преподавателите и имплементирането на резултатите в учебния и творчески процес;
 4. Разширяване на офертата за следдипломна квалификация.

Стратегическа цел 2: Развитие на съзнание за принадлежност към академичната общност

Задача 1: Създаване на споделена идентичност между студентите, докторантите, преподавателите и всички сътрудници на Академията.

  Дейности:
 1. Поддържане на образователна среда, подкрепяща художественото, интелектуалното и личностно развитие на  студентите;
 2. Редовни работни срещи  на Ректора със Студентския съвет;
 3. Включване на студентски предложения в мандатната и годишните програми;
 4. Включване на представител на Студентския съвет в заседанията на разширения Ректорски съвет при необходимост;
 5. Спазване на принцип на равнопоставеност между всички катедри и факултети на Академията;
 6. Поддържане на колегиален академичен климат, благоприятна работна среда и добри междуличностни отношения;
 7.  Реализиране на инициативи, събития и проекти с интегрираща насоченост по отношение на студенти, докторанти, завършили и работещите в Академията, спомагащи  отъждествяването им с Алма матер;
 8. Обявяване на композиторски конкурс за създаване  на произведение за смесен хор -  „Химн“ на АМТИИ с награда, осигурена лично от Ректора.

Задача 2: Разширяване на издателската дейност на Академията

  Дейности:
 1. Въвеждане на проектен принцип при реализиране на каталози и издаване на монографии, книги, учебници и учебни пособия, чиито автори са членове на академичния състав на висшето ни училище;
 2. Рекламни материали с продукцията на наши студенти и преподаватели;
 3. Онлайн публикуване на всички издания на Академията;
 4. Каталози на студенти и преподаватели от факултет „Изобразителни изкуства”;
 5. Внимание, насочено към съществуващите академични издания, непрекъснат контрол върху качеството на статиите и спазване на установените правила и изисквания.

Задача 3: Осигуряване на стабилна и мотивираща работна среда:

  Дейности:
 1. Търсене на алтернативни финансови източници за материално стимулиране, допълващи редовно изплащаните трудови възнаграждения, хонорари и стипендии;
 2. Увеличение на възнагражденията за придобита научна степен и на хонорарите за лекторски часове;
 3. Постоянна периодична финансова отчетност пред Академичния съвет и Общото събрание на Академията;
 4. Периодично провеждане на консултации с представители на синдикатите с цел осигуряване на плодотворна работна среда;
 5. Проектен принцип при осъществяването на утвърдените академични, национални и международни конкурси “Бах и неговото съвремие”, Международен конкурс по композиция “проф. Иван Спасов”, Международен конкурс в рамките на фестивала “Славянска вокална музика”, конкурс за написване на училищна песен и др;
 6. По-активно съдействие при провеждане на националния конкурс “Ключът на музиката”, организиран от МОН, РИО - Пловдив и Академията;
 7. Устойчиво развитие на вече утвърдените „Пролетни научни четения” и Международна научно-практическа конференция „ Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“ ; Културен семинар „Непознатите” с научна конференция със собствено издание, както и Международната научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството”, финансирана от ФНИ и др.;
 8. Продължаване на добрата традиция за присъждане наградата на Ректора;
 9. Финансова и организационна подкрепа при осъществяване на нови инициативи за академичните и международни конкурси, реализирани под егидата на АМТИИ „ Проф. Асен Диамандиев” и възстановяване активността на създадените клубове към Академията;
 10. Създаване на работна група с цел промяна на статута на корепетиторите в Академията.

Задача 4: Стимулиране на кариерно развитие:

  Дейности:
 1.  Постоянна грижа за попълване на дефицитите от хабилитирани преподаватели за достигането на изискванията на Закона за висшето образование;
 2. Приоритетна подкрепа за интердисциплинарни научни и творчески инициативи и проекти;
 3. Подкрепа на проектен принцип за академичните  състави и студентските формации и политика за разширяване на изложбените пространства на територията на Академията;
 4. Съдействие при участие на студентите в художествено-творчески проекти на СБХ, Държавна опера –Пловдив, Ансамбъл „Тракия“,  Държавен театър "Н.О. Масалитинов", Държавен куклен театър, Дружеството на художниците, Културен център „Тракарт”,  Радио Пловдив и културни институти и мисии в чужбина;
 5. Финансова подкрепа и стимулиране на студенти и преподаватели в научната и творческа активност (семинари, симпозиуми, конференции, конкурси, изложби и др.);
 6. Насърчаване на  ръководствата на катедрите за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности за всеки преподавател, изпълнил минималните национални критерии при спазване на  чл. 26 от Закона за развитие на академичния състав в Република България.

Стратегическа цел 3: Развитие на разнородни форми на сътрудничество.
(управленски структури, академични институции и други заинтересовани лица)

Задача 1: Предприемане на действия към разкриване на нови специалности в обучението, включително съвместно с други висши училища съгласно действащото законодателство и приоритетите  на Европейската комисия. Насоченост към включване в национални и международни междуакадемични мрежи.

  Дейности:
 1.  Създаване на хибридни специалности, които да осигурят повече компетентности, повече интердисциплинарност на обучението за по-добра реализация на студентите ни;
 2. Нови специалности, ориентирани към възможности за адаптиране на културните промени в Европа и извън нея (Cultural and Creative Higher Education);
 3. Фокусиране върху креативните индустрии и участие на Академията в тях чрез ангажиране на преподавателите и академичните структури в културния и творческия живот на местната икономика;
 4.  Проучване възможностите за разработване на нови програми с цел  осъществяване на съвместно обучение на студенти и докторанти с други висши училища от страната и чужбина и издаване на двойни дипломи.
 5.  Подкрепа и насърчаване на културното многообразие;
 6. Развитие и поддържане на контактите със сродни висши училища у нас и в чужбина;
 7. Оказване съдействие на Департамента за езикова и специализирана подготовка  като структура, отговорна за чуждестранните студенти, които се обучават в Академията;
 8. Организиране на атрактивна и приятелска среда  за чуждестранните студенти с оглед привличане на повече кандидати от чужбина.

Задача 2: Продължаване развитието на международните контакти

  Дейности:
 1. Засилване ориентацията към обучение на  чуждестранни студенти, докторанти и специализанти;
 2. Подкрепа на мобилността на преподаватели и студенти;
 3. Създаване на работна група за изготвяне на стратегия за привличане на студенти, докторанти и специализанти от страната и чужбина;
 4. Разработване на програми за получаване на двойни дипломи чрез нови магистърски програми и повишаване потенциала на академичния състав, като се използват добри академични практики;
 5.  Кандидатстване за европейско съфинансиране по програма Еразъм+ на ЕС с проекти за университети от Китай и Казахстан, от които имаме заявен интерес;
 6. Разширяване на контактите с чуждестранни висши училища  ( договори в рамките на Еразъм+), като приоритетни следва да бъдат университети с висок ранг и престиж;
 7. Промотиране на контактите с културни институти извън мрежата на висшите училища , осъществяване и участие във фестивали, симпозиуми, конференции и други публични събития.

Стратегическа цел 4: Утвърждаване на обществената, художествената и научната роля на Академията

Задача 1: Развитие на инфраструктурата на Академията – сграден фонд, зали, ателиета.

  Дейности:
 1. Действия за поддържане на сграден фонд на Академията, отговарящ на реалните нужди за пълно обезпечаване на учебния процес с материална база.
 2. Мониторинг по дейностите за реконструкция и реставрация на „Жълтото Училище” с цел осигуряване на качественото изпълнение на проекта в най-кратък срок.
 3. Стартиране на процедура за строеж на нова хореографска зала.
 4. Търсене възможности за финансиране и стартиране на процедура за основен ремонт на „Синьото Училище“.

Задача 2: Осигуряване на материално обезпечаване и инструментариум

  Дейности:
 1. Оборудване на нови компютърни кабинети съобразно нуждите на учебния процес и поетапно обновяване на IT структурата.
 2. Подобрено библиотечно и информационно обслужване чрез осигуряване на по-широк достъп до всички електронни ресурси на библиотеката.
 3. Поддържане на съществуващата и попълване с нова информация на пълните библиографски справки на публикациите и цитиранията на академичния състав, налични в българския периодичен печат.
 4. Проучване възможността за кабинетна система с цел  удовлетворяване потребностите на отделните специалности.

Задача 3: Въвеждане на облачни платформи като част от електронните ресурси на Академията.

  Дейности:
 1. Централизиране на наличната информация и комуникационни канали.
 2. Оптимизация на сайта на Академията и интеграция на облачната инфраструктура.
 3. Създаване на разпознаваема визуална идентичност на Академията.

Задача 4: Засилване на културоопределящата роля на Академията в региона и страната

  Дейности:
 1. Засилването на ролята  на връзките с обществеността. Широко медийно присъствие с цел поддържане положителен имидж на АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев”.
 2. Активизиране на връзките с културните и образователни  институции, медии, органи на централната и местна власт, Министерство на образованието и науката  и Министерство на културата.
 3. Подкрепа и поощряване на дейността на представителните академични и студентски формации - важна част от подготовката за професионалната сцена, индивидуалното развитие и израстване на студентите и докторантите.
 4. Съдействие и подкрепа при участието на студентите в художествено-творчески проекти на културните институции от региона, страната и чужбина.
 5. Проектен принцип при осъществяването на утвърдените на територията на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” академични, национални и международни конкурси.
 6. Привеждане статута  на Съвета на настоятелите в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.
 7. Утвърждаване на традиция за удостояване със званието “Доктор хонорис кауза” като съществен елемент на публичната видимост на Академията.
 8. Продължаване на членството на Академията в престижните международни академични организации като IOV, BUA, AEC и др.
 9. Създаване на клуб “Алумни” с цел утвърждаване авторитета и идентичността на Академията.

Задача 5: Засилване на ролята на научните изследвания в процеса на обучение

  Дейности:
 1. Насърчаване на научно-изследователска дейност  и намиране на форми за поощряване на най-активните членове и групи от отделните катедри предвид повишените държавни изисквания в Национална стратегия за развитие на научните изследвания в РБ 2017/2030, която е в пряка зависимост с финансиране на дейността ни  като висше училище.
 2. Стимулиране на проектната дейност към Фонд „Научни изследвания” на Министерството на науката и образованието при провеждане на научни конференции в Академията с преимуществено участие на студенти и докторанти.
 3. Фокусиране на вниманието върху приложимостта на изследванията от гледна точка на процеса на обучение.
 4. Засилване на значението на научните изследвания сред критериите при оценяване на преподавателския състав.

 Задача 6: Разширяване  дейността на Департамента за езиково и специализирано обучение Центъра за професионално обучение

  Дейности:
 1. Въвеждане на нови курсове в съответствие с актуалните потребности на пазара на труда.
 2. Онлайн платформа с учебни материали.
 3. Промотиране на дейността на Департамента за езикова и специализирана подготовка и Центъра за професионално обучение  и завършилите курсисти.

 

Мандатната програма за управление и развитие  на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив  2020 – 2024 г. е разработена от Ректора проф. д-р Тони Шекерджиева - Новак и е приета с решение на Академичния съвет Протокол № 3/29.05. 2020 г.