Правилници и процедури в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

Правилник за устройството и дейността на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.

Правилник за атестиране на академичния състав на АМТИИ.

Правилник за устройството и дейността на Департамент за езикова и специализирана подготовка в АМТИИ.

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в АМТИИ.

Правилник за подаване и разглеждане на жалби, сигнали и предложения от студенти и докторанти в АМТИИ.

Правилник за дейността на Кариерен център при АМТИИ.

Правилник за дейността на курсовите съветници (Тютори).

Правилник за организацията и функционирането на комисията по учебни дейности на Академия за музикално, танцово и избразително изкуство “Проф. Асен Диамандиев” - Пловдив.

Правилник за устройството и дейността на Център за опазване на фолклорното наследство в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив.

Правилник за издаване на Годишник на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.

Правилник за издаване на академичното издание "АРТспектър".

Правилник за дейността на Академична библиотека с фонотека в АМТИИ.

Правила за работа на Библиотечния съвет в АМТИИ.

Правила за ползване на материали от библиотечния фонд на Академична библиотека с фонотека в АМТИИ.

Правила за условията и реда за разпределение, разходване, наблюдение, оценка и отчитане на средствата от държавния бюджет за присъщата на АМТИИ научна или художественотворческа дейност.

Вътрешни правила за натрупване и трансфер на кредити.

Вътрешни правила за академичен обмен на студенти, преподаватели и непреподавателски състав.

Процедура за оценка на непреподавателския персонал в АМТИИ.
     Формуляр за самооценка.       Атестационна карта.

Вътрешни правила за участието на студенти и докторанти в научноизследователската и художественотворческа дейност на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

Методика за определяне на приноса на основните звена в АМТИИ за осъществяване на обучението по всяко професионално направление за целите на разпределението на получените приходи от такси за обучение и на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението.

Система за вътрешен контрол.

Процедури за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията.

Процедура за предотвратяване на изпитни измами при писмено изпитване на студенти и докторанти в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

Процедура за проверка на автентичността и оригиналността на дипломни и дисертационни работи, доклади и статии представени от студенти и докторанти в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

Система за мониторинг.

Вътрешни правила за работа на архив на АМТИИ.
    Приложение 1.

Указание за прилагане на Номенклатура на делата на АМТИИ със сроковете на съхраняването им.

Стратегия за управление на риска в АМТИИ.
    Приложение 1.      Приложение 2.