Докторанти - правилници и разпоредби

 

Закон за развитието на академичния състав в Република България.

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България.

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в АМТИИ.

Стандарт за обучението на докторанти.

Условия за полагането на изпит за докторски минимум по чужд език.

Технически изисквания за оформяне на дисертационен труд и автореферат.