Докторанти - предстоящи процедури

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ПАОЛИНА ВАСИЛЕВА

Научен ръководител: проф. д-р Владимир Владимиров

Тема на дисертационен труд:
"Фолклорни инструментални практики във Варна и някои селища в региона"