Докторанти - предстоящи процедури

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ТОНГ ГУИЯНГ

Научен ръководител: проф. д-р Цветанка Коловска

Тема на дисертационен труд:
"Сравнително изследване на идеите за музикално образование на Сяо Юмей и Золтан Кодай"

Дата на публичната защита: 15.11.2023 г.