Докторанти - предстоящи процедури

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

РУМЯНА ПЕТРОВА

Научен ръководител: доц. Кирил Чапликов

Тема на дисертационен труд:
"Ролята на ансамбловото свирене в ранния етап на обучение по оркестрови инструменти"