Докторанти - правилници и разпоредби

 

Закон за развитието на академичния състав в Република България.

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България.

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в АМТИИ.

Стандарт за обучението на докторанти.

Индивидуален план за работата на докторанта.

Тримесечен отчет на докторанта.

Годишен отчет на докторанта.

Справка за присъдените кредити към годишен отчет на докторанта.

Атестационен лист на докторанта.

Условия за полагането на изпит за докторски минимум по чужд език.

Технически изисквания за оформяне на дисертационен труд и автореферат.