Докторанти - информация за прием

 

Прием на докторанти - български граждани, граждани на държава, членка на Европейския съюз (ЕС), на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Конфедерация Швейцария.

Прием на лица, които не са български граждани и не са граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

Admission of persons who are not Bulgarian citizens and are not citizens of another Member State of the European Union, of another state party to the Agreement on the European Economic Area or of the Swiss Confederation.