Такси за обучение на докторанти в АМТИИ - Пловдив

 

І. За докторанти държавна поръчка за всички специалности:

1.3. Педагогика на обучението по ...
редовно обучение - 2500 лв.

8.1. Теория на изкуствата
редовно обучение - 2500 лв.

8.2. Изобразително изкуство
редовно обучение - 2500 лв.

8.3. Музикално и танцово изкуство
редовно обучение - 2500 лв.ІІ. За докторанти чуждестранни граждани по чл.95, ал.8 от ЗВО


 

Такси за самостоятелна форма на обучение:

  1. Български граждани, граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, приети за обучение в образователна и научна степен “доктор” на самостоятелна подготовка заплащат такса за обучение, както следва:
    • При зачисляване 3000 лв.;
    • При отчисляване с право на защита сума в размер на действително извършените разходи за обучение и защита, но не по-малко от нормативно определената по реда на чл. 95, ал. 4 от ЗВО след приспадане на платената такса при зачисляване.
  2. Докторанти назначени на основен трудов договор в АМТИИ заплащат действителните разходи по разработката и защитата на дисертационния труд.

За допълнителна информация и подаване на документи:
АМТИИ - Пловдив
ул "Тодор Самодумов" №2, ет.3, Стая 34
тел.: 032 601 477
от 10:00 - 12:00 и от 14:00 - 16:00 ч.

Забележка:
Таксите се заплащат по банков път. Моля напишете трите си имена, специалността и пояснение: ”Такса за обучение”.

Разплащателна сметка на АМТИИ- Пловдив