Кандидатстване в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

 

Общи положения

За обучение в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив могат да кандидатстват:

 • български граждани и граждани на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) - по съответна конкурсна програма;
 • чуждестранни граждани от държави, които не са членове на ЕС и ЕИП - по документи и с проверовъчен изпит.

Не се допускат да кандидатстват за обучение в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив:

 • лица със заболявания, които не позволяват нормална подготовка и упражняване на професията по съответната специалност.

В АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив може да се кандидатства за повече от една специалност.

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив организира целогодишни подготвителни курсове, а два пъти в годината - през пролетната ваканция и 20 дни преди началото на конкурсните изпити - и консултации за кандидат-студенти по утвърден график.

Забележка: Условията за приемане на студенти в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив се основават на чл. 21 и 68 от Закона за висшето образование в Република България.

Документи за кандидатстване

ИЗИСКВАНИЯ ЗА “БАКАЛАВЪР” и “МАГИСТЪР” (след придобито средно образование)

В установените за всяка специалност срокове, кандидат-студентите за образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” (след придобито средно образование) подават на е-mail адрес amtii.ksk@artacademyplovdiv.com  сканирани следните документи:

 1. Заявление за кандидатстване по образец;
  В Заявлението кандидатът задължително подрежда специалностите и формите на обучение по реда, по който желае да бъде приет, като след подаване на документите не могат да се правят никакви изменения.
  Попълненото Заявление трябва да е собственоръчно подписано от кандидата.
 2. Декларация за признаване на оценка по образец;
  Декларация се попълва в случаите когато кандидат-студентът:
  • се е явил на предварителния online кандидатстудентски изпит;
  • кандидатства по документи.
 3. Диплома за завършено средно образование
  при съблюдаване на следните условия:
  • в случай, че дипломата все още не е изготвена, може да се приложи служебна бележка за завършено средно образование при условие, че оригиналната диплома бъде представена в рамките на допълнително обявен срок. Ако кандидатът участва само по документи, в служебната бележка изрично трябва да бъдат записани: Профил / професия / специалност и оценките, които участват в балообразуването за съответната специалност;
  • българските граждани и гражданите на ЕС и ЕИП, завършили средно образование в небългарски училища в чужбина, представят диплома легализирана от РУО (Регионално управление на образованието) - по местоживеене.
 4. Свидетелство за професионална квалификация;
  Изисква се само от:
  • 1. Kандидат-студенти, завършили национални музикални училища със специалност „Музика“ и средни училища с профил „Музика“, които ще кандидатстват с оценката от Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация;
  • 2. Кандидат-студенти от специализирани и професионални художествени училища, които ще кандидатстват по документи с успех от държавните изпити (практическа част) по съответната специалност с тази оценка за I-ви етап и се явяват само на II-ри етап. В случай, че Свидетелство за професионална квалификация все още не е изготвено, може да се приложи служебна бележка при условие, че оригиналното Свидетелство за професионална квалификация бъде представено в рамките на допълнително обявен срок. В служебната бележка изрично трябва да бъдат записани: професия, специалност и оценки от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. При оценка от Държавен изпит по теория и практика се взима предвид само оценката от Държавен изпит по практика.
 5. Платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити.
  Кандидат-студентите внасят определената държавна такса за участие в конкурсните изпити, таксите се превеждат само по банков път.
  Такси за кандидатстване.
  Банкова сметка на АМТИИ.

Важно:
Всички документи се сканират и изпращат по електронен път, в установените за всяка специалност срокове,
на е-mail адрес: amtii.ksk@artacademyplovdiv.com

Заявление за кандидатстване се входира, само ако е попълнена точно и четливо, и ако към него са приложени всички необходими документи.

Като потвърждение, че Заявлението ви е обработено, ще получите mail с вашия Входящ номер /проверете и в папка SPAM/. Ако не получите потвърждение в рамките на два работни дни, свържете се с Учебен отдел
на телефони: 032 601 444; 0877 716 152


 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА “МАГИСТЪР” (след придобита ОКС "Бакалавър")

Към момента на подаване на документите за обучение в магистърски програми, е нужно кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища да са минали успешно процедурата по академично признаване на дипломата.

В установените за всяка специалност срокове, кандидат-студентите за образователно-квалификационна степен “Магистър” (след бакалавър) подават сканирани на посочения по-долу е-mail адрес следните документи:

 1. Заявление за кандидатстване по образец;
 2. Декларации - 2 бр.;
 3. Диплома за завършено средно образование;
 4. Диплома за завършено висше образование - ОКС "Бакалавър";
 5. Автобиография /за специалностите Артмениджмън, PR на арторганизации, Аниматор изкуство в туризма и Съвременни танцови техники/
 6. Платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити.
  За разглеждане на документите от комисия, със или без събеседване - такса 40 лв.
  Таксите се заплащат по банков път.
  Банкова сметка на АМТИИ.

Важно:
Всички документи се сканират и изпращат по електронен път, в установените срокове на е-mail адрес: gergina.nedelcheva@artacademyplovdiv.com

За допълнителна информация
Учебен отдел /магистри/: 032 601 445   |   0885 218 736