Църковна живопис

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовна (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “художник - църковна живопис”;

степен “магистър” - редовна (1 и 1,5 години) след придобиване на степен "бакалавър", като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по църковна живопис”.

Към учебни планове


ОКС "БАКАЛАВЪР"

Обучението в програмата обхваща четири години, което съдържа:

  • основни курсове по История на изобразителното изкуство, Иконография, Технология и техника на живописта, Пластична анатомия, Рисуване, Цветен етюд, Иконопис, Стенопис, Композиция;
  • избираеми дисциплини по Перспектива, Богословие и символика, Консервация и реставрация, Храмова архитектура, Шрифт и т.н.

През четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове по Иконопис и Стенопис.

Към програмата има извън аудиторни учебни форми като: семинарни занятия, уъркшоп, подготовка за участие в изложби, биеналета, участие в изписване на икони и стенописи за параклиси и др.

Студентите от специалността получават специализирана подготовка в областта на проектирането и реализацията на кавалетни и монументални творби в различни техники, в архитектурна среда (интериор, екстериор) със светски и църковен характер. В учебния процес се включва системно запознаване с иконографията, богословието на иконата, технология и техника на живописта и стенописта и т.н.

Специалността подготвя бакалаври, които могат да бъдат художници на свободна практика и да участват в оформлението на православния храм самостоятелно или в колективи, на принципа на свободната практика в условията на конкурентна среда.

Студентите получават широкопрофилна професионална подготовка както в областта на специфичните за професията дейности и дисциплини, така и в редица други области на изобразителното изкуство.

Студентите завършват обучението си с дипломна работа, която включва изработване и представяне на проект в областта на църковната живопис - икона, стенопис, мозайка, представяне на проучвателни рисунки, цветни езкизи, архитектурни чертежи и макети, както и теоретична обосновка на темата на представения проект. Защитават я публично пред специализирана комисия.

Специалността осъществява научно ръководство на докторантури в областта църковните изкуства, както и на опазване на културно наследство и предоставя възможности за специализации в посочените области.

Прием

В програмата могат да кандидатстват:

  • завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит и представяне на диплома за завършено средно образование;
  • завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен

 

ОКС "МАГИСТЪР"

Обучението в програмата обхваща година за специалисти и година и половина за неспециалисти, което съдържа:

  • основни курсове по История на източноправославното изкуство, Иконография, Технология и техника на живописта, Иконопис, Стенопис, Композиция;
  • избираеми дисциплини по Богословие на иконата, Консервация и реставрация, Храмова архитектура, Шрифт и т.н.

През втората година обучението се организира в специализирани курсове по Иконопис и Стенопис. Към програмата има извън аудиторни учебни форми като: семинарни занятия, уъркшоп, подготовка за участие в изложби, биеналета, участие в изписване на икони и стенописи за параклиси и др.

Студентите от специалността получават специализирана подготовка в областта на проектирането и реализацията на кавалетни и монументални творби в различни техники, в архитектурна среда (интериор, екстериор) със светски и църковен характер. В учебния процес се включва системно запознаване с иконографията, богословието на иконата, технология и техника на живописта и стенописта и т.н.

Специалността подготвя магистри, които могат да бъдат художници на свободна практика и да участват в оформлението на православния храм самостоятелно или в колективи, на принципа на свободната практика в условията на конкурентна среда.

Студентите получават широкопрофилна професионална подготовка както в областта на специфичните за професията дейности и дисциплини, така и в редица други области на изобразителното изкуство.

Студентите завършват обучението си с дипломна работа, която включва изработване и представяне на проект в областта на църковната живопис - икона, стенопис, мозайка, представяне на проучвателни рисунки, цветни ескизи, архитектурни чертежи и макети, както и теоретична обосновка на темата на представения проект. Защитават я публично пред специализирана комисия.

Специалността осъществява научно ръководство на докторантури в областта църковните изкуства, както и на опазване на културно наследство и предоставя възможности за специализации в посочените области.

В програмата могат да кандидатстват:

  • завършилите висше образование в областта на църковните изкуства или стенопис (за едногодишен курс на обучение) - с полагане на кандидатстудентски изпит и представяне на диплома за завършено висше образование;
  • завършилите висше образование в областта на изобразителното изкуство (за година и половина курс на обучение) - с полагане на кандидатстудентски изпит и представяне на диплома за завършено висше образование.

Изучавани дисицплини в ОКС "Бакалавър"

Иконография 1, 2 | История на изобразителното изкуство 1, 2 | Естетика | Технология и техника на живописта | Технология и техника на стенописта | Рисуване 1 и 2, 3 | Цветен етюд 1 и 2, 3 | Иконопис | Стенопис | Композиция 1 и 2, 3 | Лятна учебна практика | Пластична анатомия | Консервация и реставрация | Шрифт | Храмова архитектура | Перспектива | Физкултура | Чужд език

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър" (1,5 години)

Иконопис | Стенопис | Иконография | Композиция | Техника и технология на материалите | Практика | История на източно-православното изкуство | Богословие и символика | Шрифт | История на християнството | Консервация и реставрация | Чужд език | Фотография | Храмова архитектура

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър" (1 година)

Композиция | Иконопис | Стенопис | Техника и технология на материалите | История на източно-православното изкуство | Богословие на иконата | Фотография | Храмова архитектура | Иконография | История на християнството | Чужд език