Дирижиране (хорово и оркестрово)

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1,5 години) след степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “хоров (оркестров) диригент”.

Към учебни планове


Специалност “Дирижиране (хорово и оркестрово)” подготвя магистри с професионална квалификация “Диригент”.

В курса на обучение студентите получават теоретични познания по хармония, полифония, инструментознание, оркестрация, музикална естетика и история на изкуството, репертоарни познания в областта на всички музикални стилове и епохи; развиват практически умения, свързани с инструменталната изпълнителска техника, техниката на дирижирането и композиционните техники.

Завършилите специалността могат да се реализират като:

  • оркестров или хоров диригент;
  • експерти или управленци в областта на музикалната култура;
  • изследователи в областта на теорията и историята на музикалното изкуство.

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър" (1,5 години)

Дирижиране хор от клавир | Дирижиране оркестър от клавир | Дирижиране на хор | Дирижиране на оркестър | Съвременна музикална култура | Съвременни композиционни системи | Хармония 3 и Методика | Симфонична оркестрация 2 и Методика | Музикален анализ 2 и Методика | Пиано | Аранжиране за нестандартни състави | Свирене на партитури | Компютърни музикални технологии | Артмениджмънт | Чужд език