Дизайн на облеклото

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовна (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “Дизайнер на облеклото”.

Към учебни планове


Обучението в програмата обхваща четири години, което съдържа основни курсове Проектиране на облеклото, Декорация на текстилна техника и технология при конструиране на дрехата, История на изобразителното изкуство, История на костюма, Рисуване, Живопис, избираеми дисциплини като История на модата, Фотография и т.н.

През четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове за подготовка на дипломна защита. Към програмата има извънаудиторни учебни форми като практика в производството на облекла. Студентите от специалността получават специализирана подготовка в областта на модния дизайн - проектиране и създаване на собствени модни колекции или работа в модната индустрия.

В учебния процес се включва системно запознаване с общо естетически правила за дизайн, конструиране на облеклото, техники и изразни средства при създаване и реализация на моден проект.

Специалността подготвя бакалаври и магистри, които има компетенции да работят като моден дизайнер в производство, художествен консултант към кино и телевизионни продукции, моден консултант в областта на рекламата, преподавател в сферата на изкуствата.

Студентите получават широкопрофилна професионална подготовка както в областта на специфичните за професията дейности и дисциплини, така и в редица други области на изкуството и дизайна. Студентите завършват обучението си с дипломна работа, която включва колекция до 10 облекла по избрана тема, както и портфолио представящо цялостната концепция на дизайнера за дипломната му работа. Защитават се публично пред специализирана комисия.

В програмата могат да кандидатстват:

  • завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит и представяне на диплома за завършено средно образование;
  • завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен.