Графичен дизайн

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовна (1 година), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по графичен дизайн”.

степен “магистър” - редовна (1,5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по графичен дизайн”.

Към учебни планове


Магистърска програма по специалност Графичен дизайн обхваща два или три семестъра на период на обучение , което включва основни курсове по задължителните практически дисциплини: Графичен дизайн, Шрифт, Компютърни програми, Обща и приложна фотография.

В магистърска програма се изучават и дисциплините: Цветознание и визуална комуникация, Хералдика и визуализация на символите, Илюстрация и др.

През последния семестър от обучението се подготвя дипломен проект в сферата на графичния дизайн. Към програмата има извънаудиторни учебни форми като възможност за групово и индивидуално обучение под ръководството на преподаватели.

Студентите получават професионална практическа и теоретична подготовка в сферите на рекламната графика, цветознанието и визуалната комуникация, опаковъчния дизайн, принт индустрията и издателската дейност. Специалността подготвя магистри, които могат да се реализират професионално като графични дизайнери, илюстратори, визуални артисти, които работят в сферата на визуалната комуникация и рекламата, специалисти по предпечатна подготовка в печатната индустрия и др. Студентите получават широкопрофилна специализирана подготовка в областта на специфичните за професията дейности и дисциплини. Задълбочената им подготовка по графичен дизайн им дава възможност за творчески изяви като артисти-дизайнери (промотиране на собствени проекти, участия в конкурси и издателски проекти, журирания и пр.), както и за членуване в творчески и професионални колективи и организации.

В магистърска степен обучението завършва с държавен изпит: Открита защита на дипломен проект по графичен дизайн – теоретична обосновка и практическа реализация на проекта.

В програмата могат да кандидатстват:

  • завършилите бакалавърска спепен в същото професионално направление;
  • с друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен. Полага се изпит.