Графичен дизайн и фотография

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовна (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “Графичен дизайнер”.

Към учебни планове


Обучението в бакалавърска програма по специалност Графичен дизайн и фотография обхваща четири години, което включва основни курсове по задължителните практически дисциплини: Графичен дизайн, Шрифт, Илюстрация, Рисуване, Цифрова фотография, Обща фотография, Приложна фотография, Компютърни програми, Уеб дизайн.

В бакалаварска програма се изучават и задължителните теоретичните дисциплини: История на изобразителното изкуство, Естетика, Артистична фотография и История на фотографията.

През четвъртата година обучението се организира в подготовка на дипломен проект в сферата на графичния дизайн. Към програмата има извънаудиторни учебни форми като възможност за групово и индивидуално обучение под ръководството на преподаватели.

Студентите получават професионална практическа и теоретична подготовка в сферите на печатната и рекламната графика, фотографията, история на изкуството, уеб дизайна, опаковъчния дизайн, постерната графика, илюстрацията и др.

Специалността подготвя бакалаври, които могат да се реализират професионално като графични дизайнери, илюстратори, визуални артисти, които работят в сферата на визуалната комуникация и рекламата, специалисти по предпечатна подготовка в печатната индустрия и др.

Студентите получават широкопрофилна специализирана подготовка в областта на специфичните за професията дейности и дисциплини. Задълбочената им подготовка по графичен дизайн им дава възможност за творчески изяви като артисти-дизайнери (промотиране на собствени проекти, участия в конкурси и издателски проекти, журирания и пр.), както и за членуване в творчески и професионални колективи и организации.

В бакалавърска степен обучението завършва с държавен изпит: публична защита на дипломен проект по графичен дизайн и съпътстваща фотографска изложба.

В програмата могат да кандидатстват:

  • завършилите средно образование с полагане на кандидатстудентски изпит и представяне на диплома за завършено средно образование;
  • завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен.

Може да ни следвате чрез нашата фейсбук страница. Фейсбук Синьо училище - АМТИИ

Изучавани дисицплини

История на изобразителното изкуство 1 | История на изобразителното изкуство 2 | Естетика | Артистична фотография | История на фотографията | Рисуване | Илюстрация | Графичен дизайн | Уеб дизайн | Цифрова фотография | Предпечатна подготовка | Обща фотография | Приложна фотография | Шрифт | Компютърни програми | Физкултура | Визуална комуникация | Цветознание | Уеб дизайн | Компютърни програми | Шрифт | Графични техники | Теория на рекламата | Цветен етюд | Хералдика и визуализация на символите | Рисуване | Авторско право и нормативна база | Перспектива | Чужд език (английски, немски)