Графика

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1,5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по графика”.

Към учебни планове


Обучението на студенти по Графика в магистърска степен се провежда в рамките на три семестъра.

Изучават се както основните задължителни дисциплини Графика, Композиция по графика, Технология на графиката и гравиране, Анализ на графичен лист и Компютърна обработка на изображението, така и избираемите дисциплини Приложна фотография, Съвременна пластична и графична култура, История на графиката, Шрифт, Книжно тяло и полиграфия и Сравнителна пластична анатомия.

Студентите получават специализирана професионална подготовка в сферата на черно-бялата и цветната печатна графика, композицията (основно за изработване на графични серии), графичните технологии, приложната графика и пр. чрез системно изучаване на теоретични и практически дисциплини в тези области.

Специалността подготвя магистри, които могат да се реализират професионално в художествено-творческата и педагогическата сфери на изобразителното изкуство в средните и висшите специализирани училища. Студентите получават квалификация и компетентност както в дейности свързани с изящната графика така и в някои приложни аспекти на графичното изкуство.

Магистрите завършват обучението си с практическо изпълнение на дипломна работа, която включва изработване на два цикъла графични композиции, реализирани в различни видове печатни техники. Защитават я публично пред специализирана комисия.

Специалността осъществява научно ръководство на художествено-творчески и научно-изследователски докторантури в областта на графиката.

В програмата могат да кандидатстват завършилите специализирано висше образование с изпит – събеседване върху представени графични произведения по специалността, самостоятелно реализирани от кандидатите.

Изучавани дисицплини

Графика | Композиция | Технология на графиката и гравиране | Анализ на графичен лист | Компютърна обработка на изображението | Рисуване | Практика | Съвременна графична култура | История на графиката | Приложна фотография | Шрифт | Съвременна пластична култура | Книжно тяло и полиграфия | Чужд език