Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

гъдулка, тамбура , кавал, гайда, народно пеене.

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовно (4 години), като успешно завършилите бакалавърска степен получават квалификацията “изпълнител и преподавател по (вид народен инструмент или пеене)”;

степен “магистър” - редовно (1 година) след придобиване на степен “бакалавър” по същата специалност, като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по (вид народен инструмент или пеене)”;

степен “магистър” - редовно (1,5 години) след придобиване на степен “бакалавър” (за кандидати незавършили специалност “Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)”, като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по (вид народен инструмент или пеене)”.

Към учебни планове


Учебните планове са съставени от дисциплини, разпределени в три категории: „задължителни”, „избираеми” и „факултативни”. Всеки студент има право на избор в границите на втората и третата категория, с което получава възможност да внесе индивидуални елементи в своето образование в зависимост от личните си интереси и виждания за една успешна бъдеща професионална реализация.

Интересът на кандидат-студентите към фолклорното инструментално и певческо изкуство е висок. Това може да се обясни с широките възможности, които придобитите квалификации им предоставят за професионално осъществяване след дипломирането.

В специалността наред с основния инструмент (или пеене) се изучават и дисциплини като: камерна музика (инструментални и вокални ансамбли), свирене в народен оркестър, пеене в народен хор, дирижиране на народен хор от клавир, история на народното изпълнителско изкуство, обработка и оркестрация за народни състави, събиране и дешифриране на музикален фолклор. Паралелно с това студентите преминават и курс на обучение по цикъл музикално-теоретични и музикално-исторически дисциплини, както и цикъл педагогико-психологически дисциплини, сред които и методика и практика на обучението по народен инструмент или народно пеене.

Предвидена е възможност за обучение и по дисциплини с общонаучен характер като: история на изобразителното изкуство, арт-мениджмънт, чужди езици.

В магистърската степен на тази специалност обемът на практическите и теоретико-практическите дисциплини се разширява като се дава възможност да се изучават и допълнителни други като история на музикалната естетика или специализирана компютърна подготовка.

Изучавани дисциплини в ОКС Бакалавър

Задължителни дисциплини

Теория на музикалните елементи | Солфеж | Дешифриране на музикален фолклор | Хармония | Българска етнография | Инструментознание (народни инструменти) | История на музиката | История на българската музика | История на народното изпълнителско изкуство | Обраbотка и оркестрация за народни състави | Пеене в народен хор с хорознание | Музикален фолклкор I | Музикален фолклор II | Специален инструмент (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, пеене, акордеон) | Камерни инструментални ансамбли | Свирене в народен оркестър | Курсов ансамбъл | Пиано (задължителен инструмент) | Обща и възрастова психология | Педагогика | Приобщаващо образование | Методика на обучението по (струнни инструменти, духови инструменти, пеене) | Педагогическа практика по (инструмент, пеене) | Физкултура | Педагогическа психология | Академичен народен оркестър | Академичен народен хор | Натурално-ладова хармония | Полифония | Свирене на партитури | Пеене в народен хор | Събиране и дешифриране на музикален фолклор | Свирене в оркестър | Дирижиране народен хор от клавир | Постановка на глас | Дирижиране народен оркестър от клавир | Музикален анализ | Музикален софтуер и синтезатор | История на изобразителното изкуство | Философия | Чужд език (английски, немски) | Приложни компютърни програми

Изучавани дисциплини в ОКС Магистър (1,5 години)

Специален предмет (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене) | Камерна музика (инструментални ансамбли, вокални ансамбли) | Педагогическа практика | Изпълнителска практика в щатни състави на АМТИИ | Събиране и дешифриране на музикален фолклор | Работа с корепетитор | Инструментознание | Методика на обучението по народен инструмент | История на народното изпълнителско изкуство | Артмениджмънт | Музикална публицистика | Специализирана компютърна подготовка | Чужд език (английски, немски)

Изучавани дисциплини в ОКС Магистър (1 година)

Специален предмет (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене) | Свирене е народен оркестър | Пеене в народен хор | Камерна музика (инструментални ансамбли, вокални ансамбли) | Педагогическа практика | Работа с корепетитор | Актьорско майсторство (певци) | Изпълнителска практика в щатни състави на АМТИИ | Събиране и дешифриране на фолклор | Артмениджмънт | Специализирана компютърна подготовка | Чужд език (английски, немски)