Композиция

 

Форма на обучение:

степен “магистър” – редовно (1,5 години) след степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “композитор”.

Към учебни планове


Специалност “Композиция” предлага широка теоретична и практическа подготовка в областта на музикалното изкуство, която осигурява необходимите познания и овладяване на основните технологични умения на композиторското изкуство. Наред с това студентите получават и фундаментални психологически и педагогически познания, които разширяват възможностите за професионална реализация в областта на педагогическата дейност.

Завършилите специалността могат да се реализират като:

  • композитор на свободна практика;
  • музикален оформител на театрални, филмови, радио и телевизионни продукции;
  • преподавател по композиция, полифония, инструментознание, оркестрация, музикален анализ и сродните им дисциплини в музикални школи, средни специални училища, ВУЗ;
  • експерти в системата на образованието, науката, културата.

Изучавани дисицплини

Композиция | Съвременна музикална култура | Съвременни композиционни системи | Аранжиране за нестандартни състави | Пиано | Хармония 3 и методика | Симфонична оркестрация 2 и методика | Музикален анализ 2 и методика | Свирене на партитури | Оркестрови стилове | Дирижиране хор от клавир | Дирижиране оркестър от клавир | Артмениджмънт | Музикална акустика | Чужд език