Моден дизайн

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1 и 1,5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “моден дизайнер”.

Към учебни планове


Магистърска програма „Моден дизайн“ обхваща два или три семестъра на период на обучение, което включва:

  • основни курсове по задължителните дисциплини: Проектиране на облеклото I и II част, Конструиране и моделиране на облеклото I и II част, Манипулация с тъканите I и II част, Производствена практика;
  • избираеми дисциплини: Рисуване, История на модата, Фотография на облеклото, Управление на проекти, Европейски културни политики и програми, Модна илюстрация.

Магистърска програма „Моден дизайн“ е насочена към обучение на специалисти дизайнери, които имат възможност да доразвият и надградят своите знания и умения в професията.

Програмата предлага обучение в следните дисциплини:

  • Проектиране, свързано със създаване на проекти за авторски колекции,създаване на мултидисциплинарни проекти;
  • Конструиране, където се изучават нестандартни техники за конструиране и моделиране;
  • Декорация на текстила, която запознава със специфични техники на текстилния дизайн и изкуство и приложението им в модния дизайн.

В програмата са предвидени и избираеми дисциплини, като История на модата, която подробно се занимава с проблемите на модния дизайн в сферата на висшата мода и специфика на концептуалната мода. Изучаване на изпитани модели за реализация по програмите Управление на проекти, Европейски културни политики и програми. Изучаване на дигитални техники и похвати, както и традиционни методи за създаване на Модна илюстрация.

Реализация

Завършилите магистри могат да се реализират в сферата на Модния дизайн, в областта на кино-индустрията и в областта на образованието. Могат да управляват или участват в културни проекти, събития, изложби. Студентите имат възможност за лично усъвършенстване, изпълнявайки творческите и практически задачи. Освен работата по утвърдената програма те могат да получат индивидуална консултация и подкрепа от преподавателите за личните им творчески интереси.

Държавен изпит: Защита на дипломен проект по Моден дизайн с портфолио и 5 модела, по избрана тема.

В програмата могат да кандидатстват:

  • - завършилите бакалавърска спепен в същото професионално направление;
  • с друго висше образование с диплома за съответната образователна степен. Полага се изпит.

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър" (1,5 години)

Проектиране на облеклото | Манипулация с тъканите | Конструиране и моделиране | Производствена практика | Модна илюстрация | История на аксесоарите | Фотография на облеклото | История на модата | Рисуване | Управление на проекти | Европейски културни политики и програми | Чужд език

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър" (1 годинa)

Проектиране на облеклото | Манипулация с тъканите | Конструиране и моделиране| Производствена практика | |История на аксесоарите | Фотография на облеклото | Рисуване | Управление на проекти | Европейски културни политики и програми| Чужд език