Маркетинг и комуникации в изкуствата

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” – редовно (4 година), като успешно завършилите получават квалификацията “Бакалавър по маркетинг и комуникации в изкуствата”.

Към учебни планове


Бакалавърската специалност „Маркетинг и комуникации в изкуствата“ в АМТИИ е държавно-акредитирана  специалност със срок на обучение 8 семестъра. Тя е единствена по рода си в България.
Изучават се дисциплини като:

  • Основи на маркетинга;
  • Теория на PR;
  • Арторганизации;
  • Медии и комуникации;
  • Културна антропология;
  • Реклама и артпродукт;
  • Българска идентичност и съвременност
  • Основи на артмениджмънта
    и др.

Организират се практикуми в значими културни институции, като Българска национална телевизия, Българско национално радио, провеждат се срещи с авторитетни артмениджъри от България и чужбина.

Преподавателският екип на специалността са водещи хабилитирани специалисти по артмениджмънт, маркетинг, PR и реклама в изкуството, журналисти, културолози и др.

Студентите се дипломират след успешно защитена дипломна работа по зададена тема, свързана с придобитите общоакадемични и специализирани познания насочени към практически умения в областта на съвременната маркетингова и комуникационна дейност, програми и политики в различни по вид арторганизации.

Завършилите бакалавърската програма „Маркетинг и комуникации в изкуствата“  могат да се реализират като специалисти в маркетинг, рекламни и ПР отдели в различни видове държавни и частни организации. Получената подготовка им дава възможност да надградят своето образование в магистърските програми по „Артмениджмънт“ и  „ПР на арторганизации“ в АМТИИ, както и да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.

Обучението е редовно. Документи могат да подават кандидат-студенти от всички професионални направления.

Изучавани дисицплини

Основи на маркетинга |Културна антропология | Теория на ПР | Медии и комуникации | Арторганизации и бизнес модели | Основи на маркетинга | Реклама и артпродукт | Българска идентичност и съвременност | Основи на артмениджмънта | Комуникативни измерения на музиката | Синкретично изкуство | Теория на танца | Реклама и изкуство | Маркетинг и мърчандайзинг | Авторско право и сродни права |История на изобразителното изкуство | Дикция и риторика | Опазване на културното наследство | Проектно финансиране | Културни политики | Творческо писане | Презентации и дигитални технологии | Социални мрежи | Физкултура | Чужд език