Музикотерапия

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1,5 години) след придобиване на степен "бакалавър", като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по музикотерапия”.

Към учебни планове


Прием

Могат да кандидатстват завършили степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от областта на музикалното изкуство, музикалната педагогика, психологията и педагогиката.

Начин на завършване - Защита на дипломна работа.

Подготовката на специалистите, завършили „Музикотерапия”, включва широк спектър от научно-теоретични и приложни знания в различни области:

  • В областта на музикалното изкуство – познания за музикалната литература и приложението й в клиничната музикотерапевтична практика; познания за музикалните инструменти и музикалната импровизация от гледна точка на приложението им в терапевтичния процес;
  • В областта на психологията и медицината – основни познания по психология на развитието, диференциална психология; музикална психология с акцент върху особеностите на възприемането на музиката и въздействието й върху личността; патопсихология;
  • В областта на психотерапията и арттерапията – познания за основните подходи в психотерапията; за същността и разновидностите на арттерапията и за различни арттерапевтични техники;

Историческото развитие и съвременното състояние на музикотерапията; основните подходи и школи в музикотерапията; музикатерапевтични методи и техники и приложението им в работа с клиенти на различна възраст и с различни потребности; взаимовръзки с музикалната педагогика.

Неделима част от подготовката на музикотерапевтите е участието в група за личностно развитие и опит, както и работа на терен, чрез наблюдение на музикотерапевтична работа с различни категории клиенти.

Предназначение на специалистите и възможности за работа

Музикотерапевтите могат да се реализират в центрове за социална рехабилитация и интеграция, в центрове за психично здраве, в клиники и в места за извънболнична помощ, детски градини и училища, домове за стари хора, центрове за зависимости и др. Могат да работят самостоятелно или като част от екипи /съвместно с медици, педагози, психолози, психотерапевти и др. специалисти от групата на помагащите професии/; могат да участват в лечебни и изследователски практики под ръководството на медик-терапевт.

Завършилите програмата, могат да се насочат към надграждане на професионалната си квалификация в областта на арттерапевтичната и психотерапевтичната практика; да се насочат към научноизследователска работа в съответните области, както и да продължат образованието си за придобиване на образователната и научна степен доктор.

Изучавани дисциплини

Музикална психология | Основни направления и подходи в психотерапията | Подходи и школи в музикалната психотерапия | Патопсихология | Специална педагогика | Музикалнотерапевтични програми - създаване и приложение | Музика в терапевтични практики | Диференциална психология с основи на психодиагностиката | Музикална педагогика и музикотерапия | Музикална психoдрама | Група и групова терапия | Танц-движение и музика в индивидуалната и груповата терапия | Арттерапия | Компютърни музикални технологии | Чужд език