Музикознание - Етномузикознание

 

Форма на обучение:

степен “магистър” – редовно (5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “етномузиколог”;

степен “магистър” – редовно (1,5 години) след степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “етномузиколог”.

Към учебни планове


Специалност Музикознание - Етномузикознание осигурява на студентите широки познания в областта на етнологията, теорията на българския музикален фолклор, методологията на научното познание и изследователския процес, както и познания в областта на педагогиката и психологията. Това дава възможност на студентите да придобият умения за събирателска и научно-изследователска дейност, както и за педагогическа работа по теория на българската народна музика и етнография.

Завършилите специалността могат да се реализират като:

  • изследователи в областта на музикалния фолклор и етнографията експерти в институции в областта на културата и образованието;
  • преподаватели по музикален фолклор, музикална етнография, методика на преподаването по музикален фолклор и др. в специализираните средни и висши училища.