Музикознание - Етномузикознание

 

Форма на обучение:

степен “магистър” – редовно (5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “етномузиколог”;

степен “магистър” – редовно (1,5 години) след степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “етномузиколог”.

Към учебни планове


Специалност Музикознание - Етномузикознание осигурява на студентите широки познания в областта на етнологията, теорията на българския музикален фолклор, методологията на научното познание и изследователския процес, както и познания в областта на педагогиката и психологията. Това дава възможност на студентите да придобият умения за събирателска и научно-изследователска дейност, както и за педагогическа работа по теория на българската народна музика и етнография.

Завършилите специалността могат да се реализират като:

  • изследователи в областта на музикалния фолклор и етнографията експерти в институции в областта на културата и образованието;
  • преподаватели по музикален фолклор, музикална етнография, методика на преподаването по музикален фолклор и др. в специализираните средни и висши училища.

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър" (5 години)

Теория на музикалните елементи | История на музиката 1, 2 | История на българската музика | Дешифриране на музикален фолклор | Солфеж | Глобализация на музикалния фолклор | Инструментознание (народни инструменти) | Етномузикознание | Балкански музикални традиции | Музикална етноисториография | Музикален фолклор 1, 2 | Обработка и оркестрация за народни състави | Теренна работа | История на народното изпълнителско изкуство | Специален инструмент (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, пеене) | Пеене в народен хор с хорознание | Пиано | Свирене на партитури | Обща психология | Педагогика | Приобщавашо образование | Методика и практика на преподаване на музикална фолклористика | Приложни компютърни програми | Физкултура | Словесен фолклор | Въведение в музикознанието | Академично писане | Специален инструмент (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, пеене) | Дирижиране на народен хор от клавир | Дирижиране на народен оркестър от клавир | Пеене в народен хор | Българска етнография | Музикален софтуер и синтезатор | Български народни танци | Разработване и управление на проекти | Чужд език (английски, немски) | История на изобразителното изкуство | Философия

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър" (1,5 години)

Глобализация на музикалния фолклор | Българска етнография | Етномузикология | История на народното изпълнителско изкуство | Въведение в музикознанието | Методика и практика на преподаване на музикална фолколористика | Музикален фолклор | Музикална етноисториография | Инструментознание (народни инструменти) | Теренна работа | Словесен фолклор | Балкански музикални традиции | Български народни танци | Разработване и управление на проекти | Приложни компютърни програми | Чужд език (английски, немски)