Педагогика на обучението по изобразително изкуство

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовно (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “учител по изобразително изкуство”;

степен “магистър” - редовно (1,5 години) след задължително придобиване на степен “бакалавър” по специлност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", като успешно завършилите получават квалификацията “магистър - педагог по изобразително изкуство”.

степен “магистър” - редовно (1,5 години) без придобита степен “бакалавър” по специлност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", като успешно завършилите получават квалификацията “учител по изобразително изкуство”.


Обучението в бакалавърска програма по специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство (ПОИИ) обхваща четири години, което включва основни курсове по задължителни дисциплини: Рисуване, Живопис, Графика, Скулптура, Композиция на живописта, Композиция на графиката, Композиция на скулптурата, Перспектива, Декоративни изкуства, Графичен дизайн, История на изобразителното изкуство, Естетика, Пластична анатомия, Технология на изобразителните изкуства, Обща психология, Педагогическа психология, Педагогика, Методика на обучението по изобразителни изкуства, Педагогическа практика в клас.

През четвъртата година обучението се организира в специализирани практически курсове по Живопис, Графика, Скулптура, след теоретично и практическо изучаване през първите три години. Към програмата има извънаудиторни учебни форми като възможност за групово и индивидуално обучение под ръководството на преподаватели.

Студентите получават професионална практическа подготовка в област изящни изкуства (Графика, Живопис, Скулптура), теория и история на изкуството, методика на обучението по изобразително изкуство, в сферата на теоретичните и практически педагогически дисциплини.

Специалността подготвя бакалаври и магистри, които могат да се реализират професионално като учител, методист, експерт, инспектор по изобразително изкуство, преподаватели по теоретични дисциплини в областта на изобразителните изкуства в специализираните средни училища, както във висшите училища, в които се осъществява обучение, свързано с тяхната квалификация.

Студентите получават широкопрофилна специализирана подготовка в областта на специфичните за професията дейности и дисциплини, за извършване на научно-методическа, преподавателска и организационно-управленска дейност както в системата на образованието, така и в културните институти. Задълбочената им подготовка в сферата на изобразителното изкуство дава възможност за творчески изяви като художници (участия в изложби, конкурси, журирания и пр.), както и за членуване в творчески организации.

В бакалавърска степен обучението завършва с държавен изпит: Провеждане на урок по изобразително изкуство в клас, последван от теоретичен изпит по Методика и история на изобразителното изкуство, защита на Композици по живопис, графика или скулптура.

В програмата могат да кандидатстват:

  • завършилите средно образование с полагане на кандидатстудентски изпит и представяне на диплома за завършено средно образование.

В магистърска степен студентите завършват обучението си с дипломна работа, която включва писмено разработване на проблем от теорията и практиката на обучение по изобразително изкуство, последвана от защита на практически реализации по избраната специализация. Защитата е публична пред специализирана комисия.

Специалността осъществява научно ръководство на докторантури в област Педагогически науки по „Методика на обучението по изобразително изкуство“.

В програмата могат да кандидатстват:

  • придобилите бакалавърска степен за специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство".

Изучавани дисицплини в ОКС "Бакалавър"

Рисуване | Живопис І Графика 1, 2 | Скулптура 1, 2 | Композиция на живописта | Композиция на графиката 1, 2 | Композиция на скулптурата 1, 2 | Перспектива | История на изобразителното изкуство 1, 2, 3, 4 | Естетика | Декоративни изкуства | Обща и възрастова психология | Педагогика | Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда | Хоспитиране | Стажанска практика | Методика на обучението по изобразителни изкуства | Текуща педагогическа практика в клас | Физкултура | Доцимология | Извънкласни и извънучилищни дейности | Пластична анатомия | Технология на изобразителните изкуства | Теория на пластичните изкуства | Лятна учебна практика 1, 2 | Вечерен акт | Чужд език (английски, немски)

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър"

Живопис | Графика | Скулптура | Съвременна пластична култура | Композиция (на живописта, нa графиката, на скулптурата) | Методика на обучението по изобразително изкуство | Педагогическа практика в клас | Компютърeн дизайн | Методика на педагогическите изслeдвания по изобразителни изкуства | Управление на проекти | Графични техники | Фотография | Арт-мениджмънт | Анализ на художествена творба | Сравнителна пластична анатомия | Английски език