Педагогика на обучението по музика

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовно (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “учител по музика в средно училище и детска градина”, а при изучаване на допълнителни дисциплини в IV курс - и квалификацията “преподавател по музикален инструмент, солфеж и естетика” за паралелките с разширено изучаване на музика;

степен “магистър” - редовно (1 година след придобиване на степен “бакалавър” по специалността „Педагогика на обучението по музика“ или 1,5 години след придобиване на степен “бакалавър” по други музикални специалности), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър - педагог по музика”.

Към учебни планове


Специалност “Педагогика на обучението по музика” е с 46-годишна традиция в рамките на Академията. В нея се обучават студенти в бакалавърска и магистърска степен.

В курса на обучение студентите получават фундаментална подготовка и развиват компетенции в областта на: музикалната теория, музикознанието, историята на музиката и музикалната естетика, изпълнителските възможности и основните изисквания при ръководство на хор и оркестър, педагогиката и психологията на музикалните дейности и възрастовите особености на музикалното развитие, съвременните дидактически технологии за реализиране на музикално-образователния процес.

Завършилите специалността са подготвени да се реализират като:

  • учител по музика в СОУ и ДГ;
  • учител по музикален инструмент (класическо, народно или поп и джаз пеене) в училища, паралелки с разширено изучаване на музика, Общински детски комплекси, Центрове за работа с деца, читгалища и школи по изкуствата;
  • преподавател по музикално-теоретични дисциплини в СМУ, както и във ВУЗ (след успешно издържан конкурс);
  • ръководител на ученически хорове и оркестри, вокални групи и инструментални състави в рамките на формите на извънкласна и извънучилищна дейност.

Изучавани дисциплини в ОКС Бакалавър

Теория на музикалните елементи | История на музиката 1, 2 | История на българската музика | Музикален фолклор | Музикална естетика | Хармония и аранжиране 1, 2 | Полифония | Музикален анализ | Инструментознание | Оркестрация | История и стилове в поп и джаз музиката | Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда | Музикален софтуер и синтезатор | Педагогика | Предучилищна педагогика | Обща и възрастова психология | Приобщаващо образование | Методика на обучението по музика в детска градина | Методика на обучението по музика в клас | Текуща педагогическа практика в клас | Текуща педагогическа практика в детска градина | Педагогическа практика с училищен хор | Хоспитиране в детска градина | Хоспитиране в клас | Стажантска практика в детска градина | Стажантска практика в клас | Солфеж 1, 2 | Специален инструмент | Специалност пеене | Пиано (задължителен инструмент) | Дирижиране хор от клавир 1, 2, 3 | Дирижиране оркестър от клавир 1, 2 | Дирижиране на курсов хор и хорознание I | Дирижиране на курсов хор 2, 3, 4 | Свирене на партитури | Постановка на глас | Педагогическа психология | Доцимология | Музикална психология и терапия | Академичен хор | Музикален софтуер и синтезатор | Философия | История на изкуството | Приложни компютърни програми | Чужд език | Физкултура

Изучавани дисциплини в ОКС Магистър (1,5 години)

Съвременни тенденции в музикалната педагогика | История на музикалното възпитание | Педагогическа диагностика | Реторика | Специална педагогика | Методика на музикалното възпитание и хоспитиране | Педагогика | Дирижиране хор от клавир 1, 2 | Педагогическа практика в клас | Педагогическа практика в детска градина | | Пиано (задължителен инструмент) | Академично писане | Съвременна музикална култура | Хорова литература | Аранжимент за електронни системи | Технология на хармоничния клавирен съпровод | Солфеж | Музикална педагогика и музикотерапия | Образователен мениджмънт | Педагогическа практика с ученически хор | Музикален софтуер и синтезатор | Чужд език

Изучавани дисциплини в ОКС Магистър (1 година)

Съвременни тенденции в музикалната педагогика | История на музикалното възпитание | Педагогическа диагностика | Реторика | Специална педагогика | Педагогическа практика в клас | Музикален софтуер и синтезатор | Аранжимент за електронни системи | Съвременна музикална култура | Академично писане | Технология на хармоничния клавирен съпровод | Музикална педагогика и музикотерапия | Образователен мениджмънт | Чужд език