Педагогика на обучението по музика и изобразително изкуство

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовно (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “Учител по музика и изобразително изкуство в средно училище и детска градина”;

Към учебни планове


В курса на обучение студентите получават фундаментална подготовка и развиват компетенции в областта на: музикалната теория, музикознанието, историята на музиката и музикалната естетика, изпълнителските възможности и основните изисквания при ръководство на хор и оркестър, педагогиката и психологията на музикалните дейности и възрастовите особености на музикалното развитие, съвременните дидактически технологии за реализиране на музикално-образователния процес, професионална практическа подготовка в област изящни изкуства (Графика, Живопис, Скулптура), теория и история на изкуството, методика на обучението по изобразително изкуство, в сферата на теоретичните и практически педагогически дисциплини.

Задълбочената подготовка в сферата на музиката и изобразителното изкуство, която обучаваните получават в курса на обучение, им дава възможност за педагогическа дейност в областта на музиката и изобразителното изкуство като: учители по музика и изобразително изкуство в средното училище (начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение) и детската градина, в паралелки с разширено изучаване на Музика и Изобразително изкуство; преподаватели в Центрове за подкрепа и личностно развитие, Общински детски комплекси (ЦПЛР ОДК), Центрове за работа с деца и школи по изкуствата; художествени ръководители на музикални формации към културни домове и читалища, както и за творчески изяви като художници (участия в изложби, конкурси, журирания и пр.).

Завършилите специалността „Педагогика на обучението по музика и изобразително изкуство”, ОКС „Бакалавър” са подготвени да работят в системата на образованието и могат да бъдат назначавани на следните длъжности:

 • Учител по Музика и Изобразително изкуство в детската градина;
 • Учител по Музика и Изобразително изкуство в средното училище (начален, прогимназиален, гимназиален етап на средното образование);
 • Ръководител на различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност;
 • Експерт по Изкуства към РУО (след успешно издържан конкурс);
 • Преподавател по специализирани теоретични дисциплини - изобразителни и музикални, в Националните училища по изкуства, както и във Висшите училища, в които се осъществява обучение, свързано с тяхната квалификация при реализирана допълнителна квалификация към Департамента за езикова и специализирана подготовка (ДЕСП), след успешно издържан конкурс.

В бакалавърска степен обучението завършва с държавен изпит:
Дипломирането се осъществява в два варианта:

Първи вариант:

 1. Държавен изпит – Урок по Музика в клас;
 2. Държавен изпит – Урок по Изобразително изкуство в клас;
 3. Писмен държавен изпит - комплексен изпит.

Втори вариант:

 1. Държавен изпит – Урок по Музика в клас;
 2. Държавен изпит – Урок по Изобразително изкуство в клас;
 3. Защита на дипломна работа.


В програмата могат да кандидатстват

 • завършилите средно образование с полагане на кандидатстудентски изпит и представяне на диплома за завършено средно образование.

Изучавани дисицплини

Теория на музикалните елементи | История на музиката | История на българската музика | Солфеж | Музикален фолклор | Хармония и аранжиране | Музикален анализ | |Инструментознание | История и стилове в поп и джаз музиката | Задължителен инструмент (пиано или акордеон) | Дирижиране (техника на дирижиране) | Танцови техники | Курсов хор и Хорознание | Компетентностен подход и иновации в образованието (по изкуствата) | Психология | Педагогика | Методика на обучението по музика | Методика на обучението по изобразително изкуство | Приобщаващо образование | ИКТ в обучението и дигитална среда | Хоспитиране (по музика и по изобразително изкуство) | Текущи педагогически практики (по музика и изобразително изкуство) | Стажантска практика (по музика и изобразително изкуство) | Рисуване | Живопис | Графика | Скулптура | Композиция на живописта | Композиция на графиката | Композиция на скулптурата | Перспектива | История на изобразителното изкуство | Естетика | Психология на изкуството | Извънкласни и извънучилищни дейности | Пластична анатомия | Методи и методология на педагогическите изследвания в областта на изкуството | Визуални изкуства на 20 век | Музикален софтуер и синтезатор | Технология на работа с детска и училищна вокална формация | Дигитални технологии | Авторско право и сродни права | Декоративни изкуства | Чужд език (английски, немски) | Езикова култура | Физкултура