Сценография

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовно (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “сценограф”;

степен “магистър” - редовно (1 и 1,5 години) след придобиване на степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “магистър - сценограф”.

Към учебни планове


Обучението в програмата обхваща 4 години и включва:

  • основни курсове по Сценография и костюмография, Техника и технология на сцената, Рисуване, Цветен етюд, Компютърно проектиране, История на костюма, Архитектура, История на драмата, История на изобразителното изкуство, Перспектива, Пластична анатомия, Естетика, Лятна учебна практика;
  • избираеми дисциплини по Композиция, Компютърна анимация, Компютърен дизайн, Режисура, История на музиката.

Студентите от специалността получават специализирана подготовка в областта на историята и теорията на сценографията и костюмографията, и практиките за създаване на цялостно сценографско и костюмно решение на спектакъла.

В учебния процес се включва системно запознаване с основните исторически етапи, стилове и направления в сценографията и костюмографията, изобразителното изкуство, живописта, рисунката, архитектурата, режисурата, както и със световните тенденции в развитието на сценографията, свързани с нови театрални форми и сценични пространства и съвременните дигитални технологии.

Специалността подготвя бакалаври и магистри, които получават компетенции, за художник-проектанти на цялостни сценографски решения на декори, костюми, сценичен реквизит, маски, грим и художествено осветление във всички драматични и драматично-музикални театри, опери, естрадно-музикални и шоупрограми, кино- и телевизионни продукции, концепт-артисти в студия за гейм-дизайн, дизайнери за сайт-спесифик пърформанси и рекламни видеоклипове, като щатни и извънщатни художници и консултанти, както и като творци на свободна практика.

Студентите получават ширикопрофилна професионална подготовка, както в областта на специфичните за професията дейности и дисциплини, така и в редица други области на визуалните изкуства и дизайн.

Студентите завършват обучението си с дипломна работа, която включва цялостни сценографски проекти - макет, проекти за картини и осветление, сториборд, проекти за костюми, аксесоари, грим, реквизит, чертежи, за две избрани от дипломанта и съгласувани с научния ръководител сценични произведения. Защитават я публично пред специализирана комисия.