Скулптура

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1,5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по скулптура”.


Магистърската програма по Скулптура е разработена за студенти, завършили бакалавърски програми в областта на изобразителните изкуства, които имат желание да получат професионална подготовка в областта на скулптурата. Обучението е две години.

Програмата има за цел да даде по-широки теоретични познания и практически умения в областта на скулптурата, като се акцентира на съвременните тенденции в нейното развитие. Чрез основните дисциплини Скулптура, Композиция на скулптурата, Рисуване, Учебна практика, се стимулира творческото мислене и активност на основата на добре усвоени класически познания и умения. Избираемите дисциплини Сравнителна пластична анатомия, Съвременна пластична култура, Фотография, Компютърен дизайн, предлагат възможност за повишаване нивото на общите познания в областта на съвременната пластична култура.

Практическата насоченост на програмата позволява по време на обучението да се изградят умения за самостоятелно организиране на цялостния творчески процес при създаване на скулптурна творба. Съществено внимание се обръща на представянето на една скулптурна идея чрез рисуване и пластични ескизи.

Задължителен момент в програмата е разработването на пространствени задачи и реализацията на скулптура в траен материал. В дисциплината Технология на скулптурата студентите се запознават както с класическите, така и със съвременните скулптурни материали и техники.

Студентите завършват обучението си с дипломна работа изпълнена в траен материал и минимум три свободни работи.

Специалността осигурява научно ръководство на докторантури в областта на скулптурата.

В програмата могат да кандидатстват завършилите висше образование с диплом за съответната образователна степен.